PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA »IZZOVI PRIJATELJE  IN OSVOJI NAGRADE« 

1. člen 

 

Po teh pravilih prireja SPAR Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SPAR), nagradni natečaj v reklamne namene na področju Republike Slovenije. 

 

2. člen 

 

Nagradni natečaj poteka na družbenem omrežju Instagram od srede, 20. 1. 2021, do vključno nedelje, 31. 1. 2021, do 23:59. Zmagovalci bodo objavljeni v ponedeljek, 1. 12. 2021. 

 

3. člen 

 

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Evropske Unije, ki bodo v skladu z navodili izpolnili vse potrebne podatke. Ena oseba lahko sodeluje v nagradnem natečaju večkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje. 

 

4. člen 

 

Način sodelovanja v nagradnem natečaju: sodelujoči morajo uporabiti AR filter Spar Online Shoopper, ki je na voljo na povezavi https://www.instagram.com/ar/2445115382462160, se posneti, objaviti v Instagram zgodbi na svojem profilu, označiti profil @spar.online ali ta isti posnetek poslati v obliki zasebnega sporočila na Instagram profil @spar.online, ki je dosegljiv na povezavi: www.instagram.com/spar.online.

 

5. člen 

 

Organizator bo vodil evidenco in nagradil tri najboljše rezultate v času trajanja nagradnega natečaja, ki bodo bodisi javno objavljeni na profilu uporabnika z označbo @spar.online ali pa poslani v obliki zasebnega sporočila Instagram profilu @spar.online. Izbor nagrad je opredeljen v 6. členu pravil.  

 

6. člen 

 

Nagradni sklad obsega: 

1.  Nagrada: brisačka SPAR Online in izdelki Uroš & Valentina (Sirup pasijonka, Mr. Jam gozdna borovnica, Ms. Jam jagoda, Sadni namaz malina, Sadni namaz breskev)

 

2. nagrada: Brisačka SPAR Online in izdelki Medex (BeeWell pršilo smrekovi vršički + BeeWell pastile ingver + balzam za ustnice Elanosol Protect)

 

3. nagrada: Brisačka SPAR Online in izdelki Loka (DARILNA MLETA KAVA LOKA SPECIAL, 2X250G IN LONČEK, + napitek Franck Macchiato)

 

Skupno število vseh podeljenih nagrad je tri (3). 

 

 

7. člen 

 

Nagrajenci bodo obveščeni preko zasebnega sporočila, njihova imena bodo razglašena v obliki Instagram zgodb na profilu @spar.online dne 1. 2. 2021. Vsak nagrajenec bo pozvan, da v roku 7 dni pošlje podatke (ime, priimek, naslov) za namen obveščanja o poteku nagradnega natečaja ter prevzema nagrad. Če nagrajenec ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade. Postopek prevzema se z nagrajencem dogovori po žrebu, ko nagrajenec pošlje svoje podatke. 

 

V kolikor je bil določen nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradnem natečaju oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade ne podeli. Skupno število nagrajencev v času trajanja nagradnega natečaja: tri (3). 

 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

 

9. člen 

 

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine plača SPAR Slovenija d.o.o. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Njegovo davčno številko bomo hranili maksimalno eno leto od prevzema oz. potreb v zvezi z nagradnim natečajem. 

 

10. člen 

 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru tega nagradnega natečaja, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen tega nagradnega natečaja, zagotavljamo naslednje pravice: 

 

Pravica, da od SPAR Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahteva: 

 

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: 

 

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

 

– Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov. 

 

– Popravek netočnih osebnih podatkov. 

 

– Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

 

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov. 

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral. 

 

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. 

 

– Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

 

Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

 

Postopek uveljavljanja pravic. S sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami: 

 

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na enaslov [email protected]

 

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati. 

 

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradnega natečaja – SPAR Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana. Osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko) bo poleg Spar Slovenija obdelovalo tudi podjetje Formitas d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Ker je nagradni natečaj izveden preko družbenega omrežja Facebook, je tudi le-ta upravljavec osebnih podatkov (v skladu z njihovimi pogoji). 

 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, naslov, davčna številka) uporabljal izključno za namene izvedbe nagradnega natečaja, Osebne podatke nagrajencev (davčna številka) podeljevanja nagrad v nagradnem natečaju in morebitna plačila akontacije dohodnine. 

 

Po zaključku nagradnega natečaja oziroma najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje do izpolnitve vseh obveznosti nagradnega natečaja bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti nagradnega natečaja. Organizator nagradnega natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU. 

 

11. člen

 

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil so objavljeni na povezavi: https://www.spar.si/online/splosni-pogoji-nagradna-igra-IG/.

 

12. člen 

 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradnim natečajem ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov [email protected].

 

13. člen 

 

Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice (višja sila, odpoved strežnika, naravne posledice), ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradni natečaj. O tem mora obvestiti sodelujoče preko spletne strani, in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

 

14. člen 

 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v 

Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati z 20. 1. 2021. 

 


Ljubljana, 20. 1. 2021

SPAR SLOVENIJA d.o.o.

FE03