SPAR Nagradna igra Super Foodies
SPAR Nagradna igra Super Foodies nagrade

NAGRADNA IGRA je zaključena

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti, ki so jo navedli v prijavi.

Izmed vseh fotografij smo izžrebali kar 14 nagrajencev in podarili:

1 x SPAR darilne kartice v vrednosti 300 €
3 x SPAR darilne kartice v vrednosti 100 €
10 x SPAR  darilne kartice v vrednosti 40 €

PRAVILA NAGRADNE IGRE »SUPER FOODIES – POŠLJI FOTOGRAFIJO VSEH 28 DOMIN«

1. člen
Po teh pravilih kot organizator Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Spar) prireja nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen

Nagradna igra bo potekala na Sparovi spletni strani, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.spar.si/promocije-in-projekti/aktualni-projekti/super-foodies-nagradna-igra (v nadaljevanju spletna stran). Nagradna igra bo potekala od srede, 1. 3. 2023 od 9:00, do vključno torka, 14.3.2023 do 23:59.

3. člen

V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Za osebe, mlajše od 18 let, je potrebna privolitev in nadzor s strani staršev ali skrbnikov. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Način sodelovanja v nagradni igri:
Naloga sodelujočega je, da fotografira vseh 28 RAZLIČNIH domin Super Foodies  in fotografijo prek spletnega obrazca uspešno odda na spletnem mestu Spar.si, pri tem pa vključi vse zahtevane podatke.
Pri končnem žrebu bodo upoštevane vse fotografije:
-    na katerih bo razvidnih vseh 28 različnih domin Super Foodies (vidna morajo biti števila na dominah od 1 do 28)
-    ki bodo poslane v zahtevanem časovnem okviru: od srede, 1. 3. 2023 od 9:00, do vključno torka, 14.3.2023 do 23:59
-    kjer bodo vključeni tudi vsi zahtevani podatki spletnega obrazca.


4. člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal skupno štirinajst (14) izžrebancev, ki bodo ob izpolnitvi pogojev iz teh pravil prejeli nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti ime, priimek, naslov in davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42,00 €, da SPAR nagrajencu plača dohodnino.
V kolikor izžrebanec navedenih podatkov ne predloži v roku 7 dni od prejema obvestila o žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane nepodeljena.
Za nagrajence, mlajše od 18 let, se morajo s prejemom nagrade strinjati starši ali zakoniti zastopniki.
V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrada ne podeli.

5. člen

Skupno število nagrad je štirinajst (14). Vsak nagrajenec prejme po eno (1) nagrado.
Nagradni sklad obsega:

1 x SPAR darilne kartice v vrednosti 300 €
3 x SPAR darilne kartice v vrednosti 100 €
10 x SPAR  darilne kartice v vrednosti 40 €

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali jo prenesti na drugo osebo.

6. člen

Nagradno žrebanje bo izvajal organizator nagradne akcije z naključnim računalniškim žrebom na sedežu svoje družbe. Žrebanje nagrajencev bo potekalo v roku 120 ur po koncu nagradne igre.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo vpisali v kontaktni obrazec.

7. člen

Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo podatke za dostavo nagrade na elektronski naslov [email protected]. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade.

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek in elektronski naslov) uporablja izključno za namene izvedbe nagradne igre.
Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitve nagrad oz. najkasneje do izpolnitve vseh obveznosti nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do izpolnitve obveznosti nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice, da od Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahteva:
•    Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili  ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

•    Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

•    Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.

•    Popravek netočnih osebnih podatkov.

•    Omejitev obdelave, kadar:
o oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
o je obdelava nezakonita,
o nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
o upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

• Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
• Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
• Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga.

9. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
• »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: [email protected]
• »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«
• »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.«
Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Spar Slovenija d. o. o., Letališka 26, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Spar Slovenija d. o. o., je dosegljiv na e-naslov: [email protected]

10. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: https://spar.si/promocije-in-projekti/aktualni-projekti/super-foodies-nagradna-igra.html
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na [email protected]  

11. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati 1. 3. 2023.

V Ljubljani, dne 27. 2. 2023                                                                         

SPAR SLOVENIJA d.o.o.