Na spletni strani uporabljamo piškotke, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.  Vas zanima več?

  • o_kartici_naslovna_720x370.jpg

SPAR PLUS

Splošni pogoji


1. SPAR plus kartica
1.1. SPAR plus kartica je kartica zvestobe, ki kupcem v trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo ob nakupih na navedenih prodajnih mestih na območju Republike Slovenije.

2. Imetnik SPAR plus kartice
2.1. SPAR plus kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba. Za osebe, mlajše od 15 (petnajst) let, je za pridobitev kartice obvezen tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov. Pravna oseba SPAR plus kartice ne more pridobiti. Ne glede na določbo te točke lahko SPAR v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, podeli SPAR plus kartico tudi pravni osebi.
2.2. Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno SPAR plus kartico. Fizična oseba z istimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum...), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, dodatne SPAR plus kartice ne more pridobiti.

3. Izdajatelj
3.1. Izdajatelj in lastnik SPAR plus kartice je družba SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana (v nadaljevanju: SPAR).

4. Splošni pogoji poslovanja

4.1. Za pridobitev in uporabo SPAR plus kartice veljajo ti Splošni pogoji poslovanja za imetnike SPAR plus kartice, ki so objavljeni na spletni strani www.spar.si. Splošni pogoji poslovanja za imetnike SPAR plus kartice so dostopni tudi v vseh trgovinah Spar, Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner.
4.2. SPAR si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki SPAR plus kartice bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.spar.si. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike SPAR plus kartice po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe.

5. Uporaba
5.1. SPAR plus kartico lahko imetnik uporablja v vseh trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner na območju Republike Slovenije.
5.2. Imetnik lahko SPAR plus kartico uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v točki 5.1., v količinah, omejenih za gospodinjsko porabo. Imetnik sme SPAR plus kartico uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor SPAR ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo SPAR plus kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih.
5.3. Izraz SPAR plus kartica se v teh Splošnih pogojih poslovanja uporablja tako za kartico v plastični obliki kot tudi za nalepke z EAN kodo kartice, ki jih kupec pridobi ob prevzemu kompleta SPAR plus kartice. Imetnik lahko ugodnosti SPAR plus kartice uporablja s posredovanjem kartice v plastični obliki, katerekoli nalepke z EAN kodo kartice, e-kartice in/ali kuponov z EAN kodami prodajnih akcij ob predložitvi SPAR plus kartice (v katerikoli od naštetih oblik). Kartico v plastični obliki, nalepke z EAN kodo kartice, e-kartico in/ali kupone z EAN kodami prodajnih akcij iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja, lahko imetnik na lastno odgovornost v uporabo posreduje tudi izbranim osebam, pri čemer SPAR ne prevzema odgovornosti za uporabo SPAR plus kartice, nalepk z EAN kodo kartice, e-kartice in/ali kuponov z EAN kodami prodajnih akcij prinosnika.

6. Pridobitev SPAR plus kartice

6.1. SPAR plus kartico je mogoče pridobiti tako, da prijavitelj izpolni Pristopnico, ki jo pridobi v trgovinah Spar, Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner (v nadaljevanju: prijavna mesta).
6.2. SPAR plus kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj družbi SPAR na Pristopnici posreduje naslednje osebne podatke: spol, ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču, e-mail naslov, GSM številko, podatek o statusu upokojenca, podpiše obrazec ter hkrati dovoli zbiranje ter uporabo podatkov o nakupljenih izdelkih. Pri posredovanju podatkov za pridobitev SPAR plus kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov, lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen e-mail naslov ter le eno aktualno telefonsko številko. Posamezen e-mail naslov oziroma posamezna telefonska številka se v bazi imetnikov SPAR plus kartice v SPARu lahko vodi le pri enem imetniku SPAR plus kartice. SPAR bo z dovoljenjem prijavitelja navedene podatke uporabljal za namene obveščanja o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih ugodnostih; podatki se bodo uporabljali tudi za namene proučevanja nakupovalnih navad in posledično neposrednega trženja.
6.3. Prijavitelj lahko pridobi SPAR plus kartico tudi tako, da izpolni obrazec, ki ga pridobi na spletni strani www.spar.si, ga natisne, podpiše ter posreduje na katerokoli prijavno mesto.
6.4. Po oddaji izpolnjene in podpisane Pristopnice prijavitelj prejme en komplet SPAR plus kartice.
6.5. Komplet SPAR plus kartice vsebuje eno običajno kartico v plastični obliki z EAN kodo ter pet nalepk z EAN kodo.
6.6. SPAR plus kartica se aktivira ob prvem skeniranju na blagajni v trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner. Podatki o imetniku kartice bodo v roku 30 (tridesetih) dni zabeleženi v računalniški sistem pod pogojem, da je Pristopnica skladno s točko 6.2. pravilno izpolnjena.

7. Osebni podatki
7.1. Kupec s svojim podpisom na Pristopnici dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na Pristopnici, in jih elektronsko obdela. Kupec odgovarja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z uporabo SPAR plus kartice, resnični in točni. SPAR ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.
7.2. SPAR bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke iz točke 6.2. teh Splošnih pogojev kot tudi neobvezne podatke na Pristopnici sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
7.3. SPAR bo osebne podatke z obrazcev, ki jih bodo imetniki SPAR plus kartice izpolnili ter posredovali SPAR-u v zvezi z imetništvom SPAR plus kartice, povezoval s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi SPAR in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani ter segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski. SPAR bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik SPAR plus kartice posredoval SPAR-u na Pristopnici oz. drugih obrazcih, osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-mail, status upokojenca, GSM številko, število članov v gospodinjstvu in podatke o otrocih) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje).
7.4. SPAR bo osebne podatke iz prejšnje točke vpogledal in uporabil tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh Splošnih pogojev. SPAR bo prav tako osebne podatke iz prejšnje točke vpogledal v primeru morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu.
7.5. Imetnik SPAR plus kartice lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti imetnika SPAR plus kartice, ki je to zahteval.
7.6. V primeru, da imetnik zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Prenehanje članstva (postopek opisan v 12. točki teh Splošnih pogojev poslovanja). SPAR-u mora vrniti SPAR plus kartico, kar pomeni, da ne more več koristiti ugodnosti, SPAR pa ga odjavi iz baze imetnikov SPAR plus kartice. 7.7. Imetnik SPAR plus kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-mail, GSM).

8. Ugodnosti
8.1. SPAR plus kartica omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.spar.si, oz. jih prejme na domači naslov, e-mail ali GSM.
8.2. Ugodnosti, ki jih imetniku kartice omogoča SPAR plus kartica, so imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih ali transakcijskih podatkov, se spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.
8.3. S SPAR plus kartico ni mogoče uveljavljati ugodnosti za tobačne izdelke, časopise, revije, povratno embalažo, SPAR darilne kartice, knjige, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev. Prav tako s SPAR plus kartico ni mogoče uveljavljati ugodnosti za nakup oz. polnjenje kartice Urbana ter tudi za izdelke blagovne znamke Tchibo, vinjete, polnitve za mobilne telefone (SPAR MOBIL, Mobi, Bob, Izi mobil, Simpl), darilne pakete Zvezdar, Selectcard in Selectbox ter SIM kartice mobilnih operaterjev oz. kar je v določenem obdobju krovno/generalno izključeno iz popustov.
8.4. Imetnik SPAR plus kartice, ki v Evropski Uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in želi izpolnitev obrazca DDV-VP za vračilo DDV, lahko veljavno izpolnjen obrazec pridobi samo v primeru, da po koriščenju popusta oz. dobroimetja s SPAR plus kartice na računu za plačilo na enem računu ostane znesek v višini več kot 50,00 EUR.

9. Portal Moj SPAR plus
9.1. Spletni portal Moj SPAR plus predstavlja vstopno točko, kjer je imetnik SPAR plus kartice prek spleta seznanjen z ugodnostmi, stanjem na kartici, lahko pa tudi ureja svoje podatke v skladu s temi Splošnimi pogoji ter izvaja druge pomembne spremembe s svojo SPAR plus kartico.
9.2. Dostop do portala Moj SPAR plus je možen s serijsko številko kartice in geslom, pogoj za dostop pa je e-mail, ki ga je imetnik navedel na enem od naših obrazcev SPAR plus oz. ga je sporočil prek elektronske pošte. Aktivacijo dostopa do portala Moj SPAR plus imetnik namreč prejme na navedeni e-mail.

10. Sprememba podatkov
10.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na Pristopnici oz. na kateremkoli obrazcu ali prek portala Moj SPAR plus v zvezi s prijavo ter uporabo SPAR plus kartice, spremenijo, je imetnik dolžan spremembo podatkov sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. To stori z izpolnitvijo obrazca Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi na vseh prijavnih mestih. Izpolnjen in podpisan obrazec imetnik SPAR plus kartice posreduje na katerokoli prijavno mesto.
10.2. Imetnik lahko osebne podatke spremeni tudi neposredno na portalu Moj SPAR plus z uporabo gesla. Za uporabo portala Moj SPAR plus mora imetnik SPAR plus kartice razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto. Imetnik mora ob prijavi SPAR-u posredovati naslov svoje elektronske pošte.
10.3. Spremenjene podatke bo SPAR upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema spremembe.
10.4. V primeru spremembe GSM številke se podatki, ki so posredovani za namene uporabe SPAR plus e-kartice, SMS/MMS obveščanja ter aplikacije SPAR plus iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja, ne spremenijo samodejno. Imetnik SPAR plus kartice mora v primeru spremembe GSM številke ponovno izvesti postopek, naveden v 14. oz. 15. točki teh Splošnih pogojev poslovanja. 10.5. Sprememba imena oz. imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju sedanjega/trenutnega imetnika SPAR plus kartice.

11. Menjava kartice in prenos dobroimetja ter drugih ugodnosti
11.1. V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice ali nalepk, ko želi imetnik kartice nov komplet SPAR plus kartice, izpolni in podpiše obrazec Nadomestilo izgubljene kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih in odda na kateremkoli prijavnem mestu. Po oddaji izpolnjenega in podpisanega obrazca prejme imetnik nov komplet SPAR plus kartice. Nova SPAR plus kartica se aktivira ob prvem skeniranju na blagajni.
11.2. Že pridobljeno dobroimetje s prvotne SPAR plus kartice, ki ga je imetnik SPAR plus kartice pridobil in ki do trenutka prenosa še ni bilo koriščeno s strani katerekoli osebe, se najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni prenese na novo SPAR plus kartico. Stara SPAR plus kartica preneha veljati.
11.3. Menjavo kartice ter prenos dobroimetja je možno izvesti tudi prek portala Moj SPAR plus z geslom imetnika SPAR plus kartice. Imetnik lahko na portalu SPAR plus kartico najprej blokira, mora pa izpolniti obrazec Nadomestilo izgubljene kartice, ga natisniti (na natisnjenem obrazcu je unikatna številka obrazca) in posredovati na katerokoli prijavno mesto. Tam prevzame nov komplet SPAR plus kartice v skladu s prejšnjim odstavkom teh Splošnih pogojev poslovanja.
11.4. V primeru, da je SPAR plus kartica imetniku na kakršenkoli način odtujena, SPAR ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti SPAR plus kartice s strani tretjih oseb.
11.5. V primeru menjave SPAR plus kartice se podatki, ki so posredovani za namene uporabe SPAR plus e-kartice, SMS/MMS obveščanja ter aplikacije SPAR plus iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja, ne spremenijo samodejno. Imetnik SPAR plus kartice mora v primeru menjave kartice ponovno izvesti postopek, naveden v 14. oz. 15. točki teh Splošnih pogojev poslovanja.
11.6. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku. V primeru, da imetnik kot podatke za nadomestno kartico navede podatke druge osebe, SPAR izda kartico novemu imetniku.

12. Odjava oz. prenehanje članstva
12.1. V primeru, da želi imetnik SPAR plus kartice odjaviti kartico, mora izpolniti in podpisati obrazec Prenehanje članstva, ki ga pridobi na vseh prijavnih mestih, ter ga posredovati kateremukoli prijavnemu mestu v skladu s točkama 7.5. in 7.6. teh Splošnih pogojev poslovanja.
12.2. Imetnik SPAR plus kartice lahko kartico odjavi tudi prek portala Moj SPAR plus. Za uporabo portala Moj SPAR plus mora imetnik SPAR plus kartice razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto. Imetnik mora to odjavo potrditi prek elektronske pošte, ki jo prejme v svoj elektronski predal.
12.3. Po posredovanju obrazca Prenehanje članstva na prijavnemu mestu oz. odjave prek portala Moj SPAR plus se imetništvo kartice ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku SPAR plus kartice pa se izbrišejo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dneva odjave. Morebitno dobroimetje oz. nekoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na SPAR plus kartici v trenutku odjave, pa se izničijo.
12.4. Ob prenehanju članstva imetnik ne more več uporabljati ugodnosti iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja.

13. Upokojenci
13.1. Kupec, ki ima status upokojenca, lahko ob predložitvi potrdila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali kakršnegakoli drugega dokazila o statusu upokojenca pridobi SPAR plus kartico za upokojence, s katero je mogoče uveljavljati ter koristiti ugodnosti, namenjene upokojencem. Kupec mora ob ustrezni izpolnitvi obrazca Pristopnica, Nadomestilo izgubljene kartice ali obrazca Sprememba osebnih podatkov na prijavnem mestu na vpogled predložiti navedeno potrdilo, sicer se njegova kartica obravnava kot običajna SPAR plus kartica brez možnosti koriščenja ugodnosti za upokojence.
13.2. SPAR si pridržuje pravico do prehodnega obdobja največ 15 (petnajst) dni za ažuriranje podatkov o pridobitvi statusa upokojenca. Upokojenec, ki je imetnik SPAR plus kartice za upokojence, lahko ugodnosti za upokojence koristi po preteku 30-dnevnega roka od dneva posredovanja potrdila o statusu upokojenca, v kolikor odda obrazec Pristopnica oz. po poteku 15 (petnajst) dni od dneva oddaje obrazca Nadomestilo izgubljene kartice ali Sprememba osebnih podatkov.
13.3. Če in kadar bo SPAR upokojencem nudil poseben 10 % (ali kakšen drug odstotek) upokojenski popust, ga upokojenci lahko uveljavljajo le ob prvem nakupu v tem dnevu.

14. SPAR plus e-kartica in SMS/MMS obveščanje
14.1. SPAR omogoča imetnikom SPAR plus kartice SPAR plus program zvestobe z mobilnimi telefoni. SPAR plus program zvestobe je mogoče uporabljati le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS in MMS sporočil.
14.2. Imetnik pošlje na telefonsko številko 031 316 316 SMS sporočilo, s katerim zahteva prejem SPAR plus e-kartice in SMS oz. MMS sporočil o obvestilih ter ugodnostih. Imetnik nato prejme povratni SMS, na katerega mora odgovoriti pritrdilno, da se strinja s Splošnimi pogoji in nadaljnjim obveščanjem prek mobilnega telefona. S posredovanjem potrditvenega SMS-a imetnik kartice soglaša, da se številka mobilnega telefona, s katere pošlje zahtevo, shrani v bazi podatkov družbe SPAR skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev poslovanja.
14.3. Imetniki kartice na podlagi navedenega postopka prejmejo SPAR plus e-kartico in dobivajo SMS oz. MMS sporočila, v katerih so splošna obvestila, kuponi z EAN kodo in opisom ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na nakup, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.
14.4. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da EAN kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu. Število možnega koriščenja posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice s kuponom z EAN kodo, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.
14.5. SPAR plus e-kartico ter SMS oz. MMS sporočila, ki jih prejme imetnik kartice, plača SPAR. Sporočila, ki jih pošlje imetnik kartice, pa se obračunavajo skladno s tarifami telekomunikacijskih operaterjev.
14.6. V primeru, da imetnik SPAR plus kartice ne želi več prejemati SMS oz. MMS sporočil z obvestili in/ali ugodnostmi, pošlje SMS sporočilo na številko 031 316 316 z vsebino SPAR ODJAVA.
14.7. Kakovost branja e-kartice in kuponov je odvisna od velikosti ekrana ter vrste mobilnega telefona. SPAR ne odgovarja za kakovost branja e-kartice ne blagajnah.
14.8. Uporaba SPAR plus e-kartice in SMS/MMS obveščanje deluje le na območju Republike Slovenije.
14.9. Imetnik SPAR plus kartice je seznanjen in sprejema naslednje:
1) Sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.
2) SPAR ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
3) SPAR ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki.
4) SPAR ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja MMS...).
5) SPAR ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve ter ne odgovarja za primere višje sile.

15. Mobilna aplikacija SPAR plus
15.1. Imetniki SPAR plus kartice lahko prek spletnih strani ponudnikov mobilnih aplikacij (npr.: https://market.android.com/, http:/itunes.apple.com/si/app/ ...) brezplačno naložijo na svoj mobilni telefon mobilno aplikacijo SPAR plus, prek katere lahko dostopajo do obvestil in ugodnosti.
15.2. Aplikacijo lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita mobilna aplikacija SPAR plus. 15.3. Imetnik SPAR plus kartice lahko v aplikaciji SPAR plus uporablja povezavo »Moj SPAR plus«, do katere imajo dostop le registrirani uporabniki portala Moj SPAR plus. V primeru, da uporabnik aplikacije še ni registriran na portal Moj SPAR plus, se lahko registrira tudi s pomočjo aplikacije, tako da uporabi povezavo Nov uporabnik. Uporabnik aplikacije se lahko registrira le v primeru, da je posredoval e-mail naslov ter dovolil obveščanje prek e-maila ali GSM-a.
15.4. Z vstopom v izbiro »Moj SPAR plus« imetnik kartice dostopa do kuponov z EAN kodo ter do drugih ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na nakup, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.
15.5. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da EAN kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu. Število možnega koriščenja posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice s kuponom z EAN kodo, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.

16. Veljavnost SPAR plus kartice

16.1. SPAR plus kartica velja do preklica izdajatelja ali imetnika.
16.2. SPAR sme enostransko preklicati veljavnost kartice v primeru bistvene kršitve teh Splošnih pogojev.

17. Koriščenje dobroimetja
17.1. Imetnik SPAR plus kartice lahko dobroimetje, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu in je naloženo na SPAR plus kartici, koristi najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.
17.2. V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, SPAR imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova SPAR plus kartice, e-kartice, SMS/MMS obveščanja in mobilne aplikacije SPAR plus.

18. Zlorabe
18.1. SPAR kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe SPAR plus kartice in ni dolžan preverjati identitete kupca.

19. Komuniciranje
19.1. SPAR bo imetnike kartice o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščal prek kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartice. Z imetniki kartice, ki so tuji državljani, pa bo SPAR komuniciral izključno prek elektronske pošte.

20. Končna določba
20.1. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Spar Slovenija d.o.o., maj 2016