SPAR darilne kartice

Razmišljate, kaj podariti za rojstni dan, kakšno drugo priložnost ali pa se želite nekomu le zahvaliti na prav poseben način?

Potem podarite nekaj lepega!

Obdarite svojega najbližjega, prijatelja ali sorodnika, s stilsko oblikovano SPAR darilno kartico. Izbirate lahko med SPAR darilnimi karticami z natisnjeno vrednostjo ali pa SPAR darilnimi karticami, katerim ob nakupu sami določite vrednost.

Enostavno izberite tip SPAR darilne kartice, ki vam ustreza, in želeno vrednost poravnajte na blagajni (vnaprej določeno vrednost 10 EUR, 20 EUR ali 50 EUR ali pa vrednost po izbiri, med 10 EUR in 200 EUR).

Obdarjenec lahko tako z darilno kartico po lastni izbiri nakupuje v vseh trgovinah ter trafikah Spar in Interspar ter restavracijah Interspar v Sloveniji.

Imetnik SPAR darilne kartice ob plačilu vrednosti nakupa slednjo enostavno predloži blagajničarki in vrednost nakupa se odšteje od preostalega dobroimetja, zabeleženega na darilni kartici. Stanje vrednosti na darilni kartici lahko imetnik preveri na vseh blagajnah trgovin in trafik Spar in Interspar ter restavracij Interspar.

Lična embalaža služi kot ovojnica, ki se oblikovno sklada z motivom kartice, s svojim osebnim posvetilom pa boste lahko darilu dodali še osebno noto.

Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami

S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi karticami družba Spar Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Družba) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih kartic Družbe. Ti splošni pogoji vežejo Družbo in vsakega kupca, ki kupi oz. vplača znesek v zvezi z nakupom darilne kartice. Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilne kartice sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi karticami, kot je opredeljen s temi splošnimi pogoji.

1. Splošno

1.1. Darilna kartica je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z EAN kodo 128 oz. morebitno drugo kodo, ki jo bo nadomestila, ki ga Družba izda proti plačilu in katerega je skladno s temi splošnimi pogoji Družba zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v vseh svojih prodajalnah in restavracijah (trgovine Spar in Interspar, trafike Spar in Interspar ter v Interspar restavracijah) v Sloveniji.

2. Vrednosti

V kolikor kupec sam na Darilno kartico prednaloži znesek, lahko izbira v znesku od najmanj 10 EUR do največ 200 EUR.

Darilna kartica je lahko izdana tako, da je nanjo vezan prednaložen znesek v višini 10 €, 20 € ali 50 €, ali pa ob njenem nakupu kupec sam določi vrednost, ki bo prednaložena nanjo, v okviru določenega minimalnega in maksimalnega zneska skladno s temi pogoji.

Dobroimetje, ki je naloženo na darilni kartici, ni obrestovano.

3. Obveznost Družbe

3.1. Obveznost Družbe iz darilne kartice nastane v trenutku, ko potrošnik – kupec darilne kartice – vplača vrednost darilne kartice. Vplačilo vrednosti (bodisi prednaložene ali pa poljubne – odvisno od tipa darilne kartice) je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice, darilni bon ter tudi z drugo darilno kartico) v katerikoli prodajalni ali restavraciji Družbe v Sloveniji.

3.2. Terjatev iz darilne kartice je vezana na EAN kodo, s katero je opremljena plastična darilna kartica in gre vsakokratnemu imetniku darilne kartice, pri čemer EAN kode ni mogoče samostojno uporabiti. Izpolnitev terjatve iz darilne kartice lahko ob predložitvi darilne kartice zahteva njen prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

3.3. Obveznost Družbe iz darilne kartice preneha s tem, ko jo Družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz teh splošnih pogojev.

3.4. Ker gre pri darilni kartici za prinosniški vrednostni papir, Družba ni odgovorna za morebitne zlorabe darilne kartice in ni dolžna preverjati identitete prinosnika.

4. Pravice imetnika darilne kartice

4.1. Izpolnitev obveznosti iz naslova darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času veljavnosti darilne kartice v katerikoli prodajalni Družbe v Sloveniji. Čas veljavnosti darilne kartice je 3 (tri) leta od dneva izdaje darilne kartice, imetnik pa lahko veljavnost preveri bodisi na izpisanem odrezku, ki ga je prejel ob nakupu darilne kartice oz. ob plačilu z njo, bodisi na blagajni prodajaln Spar in Interspar, restavracij Interspar in trafik Spar in Interspar. Vse informacije v zvezi z darilnimi karticami lahko vsak kupec pridobi tudi na vseh prodajnih mestih družbe, to je predvsem na blagajnah in informacijskih pultih družbe.

Darilna kartica je vezana na on-line sistem Družbe. V kolikor on-line sistem ne deluje, kar pomeni, da v centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri Družbi ni mogoče preveriti denarnega stanja na darilni kartici, Družba ni zavezana k izplačilu kakršnegakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s centralno bazo podatkov Družbe.

4.2. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži Družbi kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilne kartice, mora imetnik darilne kartice razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice je preostanek vrednosti zabeležen v centralni bazi podatkov in ga kupec lahko izkoristi do datuma veljavnosti darilne kartice.

Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni mogoče dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti.

4.3. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilne kartice. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

5. Ostala določila

5.1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se kartica šteje za neveljavno.

5.2. Družba lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena ali pa je njena veljavnost pretekla oz. je kartica tako uničena, da ni mogoče razbrati njene vsebine.

5.3. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani Družbe na naslovu http://www.spar.si ter v vseh prodajalnah Družbe v Sloveniji.

5.4. Družba si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi karticami brez posebne najave.

5.5. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi karticami, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.


Spar Slovenija d.o.o.,
direktor
Jure Petkovšek

Preverite stanje na vaši SPAR darilni kartici

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kje lahko kupite SPAR darilne kartice?

SPAR darilne kartice lahko kupite v vseh prodajalnah SPAR in INTERSPAR na območju Slovenije.

2. Rok veljavnosti SPAR darilne kartice.

SPAR darilna kartica je veljavna 3 leta od dneva njenega nakupa. Po poteku tega roka veljavnost SPAR darilne kartice poteče brez posebnega obvestila, morebitni preostanek dobropisa na SPAR darilni kartici pa zapade.

3. Kdaj SPAR darilna kartica postane aktivna?

SPAR darilna kartica postane aktivna takoj po nakupu – to je po plačilu njene vrednosti na blagajni. Pred plačilom je SPAR darilna kartica neaktivna.

4. Kolikšen je najvišji znesek, ki ga je možno naložiti na SPAR darilno kartico, ki ji kupec ob nakupu sam določi vrednost?

Najvišji znesek, ki ga je možno naložiti na kartico, je 200 €.

5. Kakšen je postopek plačevanja s SPAR darilno kartico?

S SPAR darilno kartico lahko imetnik poravna celotno ali delno vrednost nakupa v vseh prodajalnah SPAR in INTERSPAR, restavracijah INTERSPAR in trafikah SPAR in INTERSPAR na območju Slovenije. Kartico ob plačilu vrednosti nakupa predloži blagajničarki in vrednost nakupa se odšteje od dobroimetja na kartici. Če dobroimetje na kartici ne zadošča za plačilo celotne vrednosti nakupa, lahko preostanek vrednosti poravna z drugim plačilnim sredstvom ali dodatno aktivno SPAR darilno kartico.

6. Kako ugotoviti ali je SPAR darilna kartica napolnjena s poljubno vrednostjo ali ima v naprej določeno vrednost?

SPAR darilne kartice z natisnjeno vrednostjo so darilne kartice z vnaprej določeno vrednostjo. Vse kartice brez natisnjene vrednosti so kartice, ki se jim vrednost določi ob nakupu.

7. Dobroimetje/saldo SPAR darilne kartice.

Dobroimetje SPAR darilne kartice ostaja po zadnjem plačilu vrednosti nakupa na kartici vse do konca njene veljavnosti. Dobroimetje SPAR darilne kartice se lahko uporabi za celotno ali delno plačilo vrednosti nakupa. Konto SPAR darilne kartice bo voden v denarni enoti, ki je v veljavi v Sloveniji.

8. Koliko nakupov lahko imetnik SPAR darilne kartice opravi z darilno kartico?

Imetnik SPAR darilne kartice lahko z darilno kartico po lastni izbiri nakupuje blago v vseh v prodajalnah SPAR in INTERSPAR, restavracijah INTERSPAR in trafikah SPAR in INTERSPAR na območju Slovenije. Število nakupov ni omejeno količinsko, temveč je vezano na dobroimetje SPAR darilne kartice. Vrednost posameznih nakupov se ob predložitvi SPAR darilne kartice odšteva do porabe celotnega dobroimetja, evidentiranega ob nakupu SPAR darilne kartice. V primeru, da dobroimetje na kartici ne zadošča za plačilo celotne vrednosti nakupa, mora kupec razliko vrednosti nakupa poravnati z drugim plačilnim sredstvom.

9. Ali lahko kupec za nakup SPAR darilne kartice koristi akcijske popuste (joker, popust za upokojence …)?

Za nakup SPAR darilne kartice ni možno koristiti ugodnosti iz naslova akcijskih popustov (joker, popust za upokojence ...). Ker pa je SPAR darilna kartica legitimno plačilno sredstvo, je imetnik SPAR darilne kartice ob plačilu zneska nakupa s slednjo deležen vseh popustov in ugodnosti, ki jih prinašajo nakupi v trgovinah SPAR in INTERSPAR, trafikah SPAR in INTERSPAR ter restavracijah INTERSPAR.  

10. Ali je SPAR darilna kartica prenosljiva na tretjo osebo?

Ker SPAR darilna kartica ni označena z imenom, je prenosljiva in jo lahko uporablja vsakdo. Koriščenje dobroimetja na kartici je zato možno in izvedljivo le in samo ob predložitvi darilne kartice. Predložitev blagajniškega potrdila ali same EAN kode brez SPAR darilne kartice ne zadošča.

11. Kje lahko imetnik preveri stanje dobroimetja SPAR darilne kartice?

Po vsakem opravljenem plačilu vrednosti nakupa s SPAR darilno kartico kupec prejme blagajniški bon z obvestilom o preostalem dobroimetju SPAR darilne kartice in datumom veljavnosti kartice. To informacijo lahko zahteva tudi na blagajni prodajaln SPAR in INTERSPAR , restavracij INTERSPAR in trafik SPAR in INTERSPAR (razen na samopostrežnih blagajnah).

12. Kje se nahaja PIN koda na SPAR darilni kartici?

PIN koda se nahaja na hrbtni strani SPAR darilne kartice, na polju, zakritim s premazom, ki ga je potrebno odstraniti.

13. SPAR darilna kartica že dlje časa ni bila uporabljena. Kako se lahko ugotovi, če je še veljavna?

Veljavnost SPAR darilne kartice se lahko preveri pri blagajničarki na eni izmed blagajn prodajaln SPAR in INTERSPAR, restavracij INTERSPAR in trafik SPAR in INTERSPAR (razen na samopostrežnih blagajnah) ali na informacijah v INTERSPARIH.

14. Ali se lahko SPAR darilno kartico napolni ponovno?

SPAR darilna kartica ni namenjena ponovni polnitvi. Možen pa je nakup nove SPAR darilne kartice, ki ji kupec ob nakupu sam določi vrednost in jo napolni z želenim zneskom.

15. Ali se lahko za plačilo vrednosti nakupa uporabi več SPAR darilnih kartic?

To je seveda možno. V primeru, da skupno dobroimetje na darilnih karticah ne zadošča za plačilo celotne vrednosti nakupa, lahko kupec preostalo vrednost doplača z drugim plačilnim sredstvom.

16. Ali lahko imetnik SPAR darilno kartico uporabi tudi v prodajalnah SPAR in INTERSPAR v tujini?

SPAR darilna kartica je veljavna le v prodajalnah SPAR in INTERSPAR na območju Slovenije, zato uporaba SPAR darilne kartice v tujini ni mogoča.

 17. Kakšna je razlika med SPAR darilnimi boni in SPAR darilno kartico?

Prednost slednje je, da lahko z njo zaporedoma opravite več nakupov (v višini preostalega dobroimetja SPAR darilne kartice).

18. Ali so še SPAR darilni boni še v veljavi in ali jih je možno uporabiti hkrati s SPAR darilno kartico?

SPAR darilne bone, ki so še v veljavi, je možno uporabiti posamično ali hkrati z darilno kartico in ostalimi plačilnimi sredstvi.

19. Darilna kartica je bila odtujena. Ali lahko imetnik prejme nadomestno?

Podjetje SPAR Slovenija d.o.o. ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo ali nepooblaščeno uporabo SPAR darilne kartice. Odtujeno ali Izgubljeno SPAR darilno kartico zato žal ni mogoče nadomestiti.

20. Na koga se lahko obrnete v primeru vprašanj ali pojasnil v zvezi s SPAR darilno kartico?

V primeru, da potrebujete pomoč v zvezi z uporabo ali dobroimetjem na SPAR darilni kartici, se obrnite na INTERSPAR informacije, nas pokličite ali pa nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov [email protected].

21. Ali lahko imetnik SPAR darilne kartice zahteva izpis nakupov, ki so bili opravljeni s SPAR darilno kartico?

Izpis nakupov, opravljenih s SPAR darilno kartico, ni možen. Nakupi, opravljeni s SPAR darilno kartico, so zabeleženi na računih, ki jih kupec prejme ob plačilu vrednosti nakupa.