Pravno obvestilo

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana SPAR – dob NNNZ F 2024

SPLOŠNI POGOJI
poslovnega sodelovanja na področju nakupa, dobave in dostave blaga

VSEBINA
0. Preambula
1. Obseg veljavnosti
2. Naročanje, dobava, dobavni roki, zamuda, RIP
3. Kraj izpolnitve
4. Cene, plačilo, plačilni pogoji, ponudba
5. Račun, napake, bremepis, transakcijski račun
6. Črtno kodiranje
7. Posebni pogoji glede kakovosti blaga, jamstvo oz. jamčenje za napake, zavarovanje, označevanje
8. Kompenzacija/pobot
9. Vračilo blaga in embalaže
10. Corporate-Compliance (skladnost poslovanja)
11. Pravo, pristojno sodišče, veljavnost, višja sila
12. Ostale določbe

0. Preambula
Prodajalec se zaveda, da kupec nastopa v vlogi trgovca z živili in obravnava distribucijo blaga v obliki in smislu masovnega posla, zato kupec kot zavarovanje za učinkovit prenos brezpogojno predvideva poenoten in urejen potek nabave za vse prodajalce. Natanko upoš-tevanje ter ravnanje po tem poteku nabave s strani dobaviteljev je za kupca nadvse pomembno, saj v nasprotnem primeru lahko nasta-nejo nezanemarljivi stroški za osebje (zaposlene), čas, logistiko, prodajo ipd. Poleg tega je distribucijska veriga močno motena. Kupec je zlasti zaradi teh razlogov prisiljen kaznovati tudi še tako majhna odstopanja, kajti le-ta imajo velik učinek na že razvit sistem kupca.
Prodajalec se mora zavedati, da ne sme omejevati kupca pri izbiri blaga in /ali artiklov ne po kvaliteti kot tudi ne po obsegu, saj prodaja-lec sam vodi svojo poslovno politiko.

1. Obseg veljavnosti:
1.1. Splošni pogoji SPAR – dob NNNZ F 2024 veljajo za pravna razmerja med gospodarsko družbo Spar Slovenija d.o.o. kot kupcem (v nadaljevanju SPAR ali kupec) in njegovim dobaviteljem kot prodajalcem glede nakupa in dobave živilskega in neživilskega blaga ter za vse s tem povezane pravne posle in primere.
1.2. Pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da predmetni splošni pogoji in Pogodba o dobavi in dostavi blaga skupaj pomenijo pogod-beno razmerje med SPAROM in prodajalcem (v nadaljevanju pogodba). Nadalje pogodbenici izrecno soglašata, da prednostno veljajo dogovori, ki sta jih sklenili s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga. Vsi dodatni dogovori tvorijo sestavni del pogodbe in teh splošnih pogo-jev, in sicer le v primeru, če so podpisani s strani oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje.

2. Naročanje, dobava, dobavni roki, zamuda, RIP
2.1. Naročanje
2.1.1. Naročanje blaga opravljajo SPAR distribucijski center, SPAR Centrala ali vsaka poslovalnica SPAR/INTERSPAR s pisnimi naročilni-cami, ki se pošljejo prodajalcu preko RIP ali elektronske pošte. V izjemnih primerih nedelovanja sistema RIP ali elektronske pošte, se naročilnica pošilja po telefaksu, pošti ali posreduje preko telefona.
Centrala kupca lahko izda naročilnico samo v dveh primerih: a) ob prvi dobavi novega rednega asortimenta; b) ob prvi dobavi akcijske-ga blaga. Navedena omejitev ne velja, kadar centrala naroča po razdelilnikih.
Vsa ostala naročila izvaja SPAR distribucijski center ali poslovalnice same.
Kupec lahko naročilo spremeni oz. prekliče v roku 1 ure od njegove oddaje v primeru, če je dobavni rok do 24 ur, oz. v roku 1 dneva od njegove oddaje v primeru, če je dobavni rok nad 24 ur.
2.1.2 Prodajalec se zavezuje v roku 3 delovnih dni od prejema pisnega dopisa kupca za uporabo elektronskega Spar portala oz. prejema elektronskega formularja izpolniti in posredovati kupcu izpolnjeno kartico artikla oz. artiklov, to je matične podatke, pri čemer se jih zaveže posredovati na naslednji način:
-elektronski Spar portal (B2B), kjer prodajalci izpolnjujejo matične podatke o artiklih. Kupec bo prodajalca pozval s pisnim dopisom za uporabo portala. Prodajalec se po prejemu poziva obvezuje za uporabo elektronskega Spar portala ter
-z izpolnjenim elektronskim formularjem, ki ga prodajalec posreduje kupcu. Kupec bo prodajalcu elektronsko posredoval matično karti-co artikla (oz. artiklov), ki jo je prodajalec zavezan izpolniti in posredovati kupcu
- preko kataloga GDSN (katalog GDSN), globalni katalog za izmenjavo matičnih podatkov artiklov v okviru mednarodne organizacije GS1 in podjetja Atrify
Kartica artikla vsebuje vse potrebne podatke o posameznem artiklu, s katerim se posluje na podlagi te pogodbe. Prodajalec se zavezuje posredovati kupcu izpolnjeno kartico artikla v roku 14 delovnih dni pred uvedbo vsakega novega artikla, s katerim se bo poslovalo na podlagi te pogodbe, in v roku 1 delovnega dneva od vsake spremembe artikla, v vsakem primeru pa pred dobavo artikla v distribucijski center/poslovalnice, s katerim se posluje po tej pogodbi. Nabor podatkov je določen s strani prodajalca iz naslova zakonskih in/ali po-slovnih potreb.
Prodajalec je odgovoren za pravilnost in pravočasnost vnesenih matičnih podatkov in v primeru nepravilnih podatkov in eventualnih sankcij proti kupcu bodo le te prenesene na prodajalca.
Prodajalec je dolžan dokumente za trgovsko blago (račune, dobropise, bremepise, ipd.), ki se jih pošilja v papirni obliki ali v PDF obliki, predati kupcu na način, ki mora ustrezati pogojem in kriterijem, ki ustrezajo prepoznavnosti optične obdelave dokumentov-podatkov.
2.2. Dobava
2.2.1. Prodajalec se zavezuje dobaviti in izročiti blago ter opremo z vsemi pripadajočimi deli kupcu skladno s pogodbo, kupec pa se zavezuje realizirati prevzem blaga in opreme, in sicer skladno s pogodbo, torej ob pogojih, ceni in rokih, za katere se prodajalec in ku-pec dogovorita s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga ali ki izhajajo iz ostalih pisnih dogovorov.
2.2.1.1. V kolikor bi bil kupec skladno z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu kot solidarni dolžnik dolžan ali prisiljen plačati pre-vozniku za prevoz naročenega blaga (skladno z zakonsko predvidenim postopkom), lahko od prodajalca zahteva vračilo plačanega zneska skupaj z nastalimi stroški. Prodajalec mora kupcu navedeno plačati v roku treh dni od zahtevka, skupaj z natečenimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in morebitnimi stroški postopkov.
Kupec lahko kadarkoli zadrži del kupnine (v višini, ki jo sam oceni kot zadostno za plačilo prevoza), ki se nanaša na stroške prevoza blaga, dokler prodajalec z ustrezno listino ne izkaže, da je vsakokratni prevoz blaga prevozniku plačan.
2.2.2. Dobava v poslovalnice SPAR/INTERSPAR ali v distribucijski center kupca
2.2.2.1. Dobava se opravi na naslov, naveden na naročilu. Dobavlja se lahko samo s strani kupca naročeno blago. Pri tehtanih artiklih je dobavitelj dolžan dostaviti točno število naročenih kartonov, kjer vsak karton lahko odstopa za maksimalno dogovorjeno toleranco. Število kartonov je odvisno od medsebojno dogovorjenega faktorja, tj. teže na en karton.
Ob dostavi blaga v Spar distribucijski center ali kupčevo poslovalnico (pod kar se šteje tudi vsaka franšizna poslovalnica Spar), se blago pregleda količinsko ter za očitne napake.
Prevoznik oz. dostavljavec kupcu izroči samo eno dobavnico, ki jo kupec obdrži zgolj za lastno evidenco in je ne podpisuje ali žigosa. Dobavnica mora vsebovati elemente najmanj naslednje elemente: ime in popolni naslov prodajalca in kupca, zaporedna številka, ki se ne sme ponoviti, številko naročila kupca, datum izdaje, vsebino (artikli), količino z mersko enoto itn., skladno s točko 2.2.6.1. V dobavni-co se ne vpisuje konkretnih pripomb, ampak se te vedno vpisujejo ali v prevzemni list (ki je merodajen za prevzete količine) ali pa v reklamacijski zapisnik (ki je merodajen za napake v zvezi z blagom).
Po pregledu blaga prodajalca se prevzete količine blaga poknjižijo v računalniški sistem kupca ter se izdela prevzemni list, ta pa se nato nepodpisan in nežigosan v elektronski obliki pošlje prodajalcu (RIP ali elektronska pošta) in se v primeru, da mu prodajalec v roku 1 ure od oddaje preko sistema ne ugovarja, šteje za potrjenega. V primeru, da prevoznik oz. dostavljavec izrecno zahteva natisnjen in podpi-san prevzemni list, ga kupec natisne, podpiše in žigosa. Prevoznik oz. dostavljavec je dolžan v primeru natisnjenega prevzemnega lista tega prav tako podpisati, razen kolikor gre za sadje in zelenjavo, kjer prevzemni list podpiše in žigosa le kupec. Prevoznik oz. dostavlja-vec je dolžan počakati do sestave prevzemnega lista. Prevzemni list je dokument, na podlagi katerega se izda račun.
Neustrezno blago (neustreznost je lahko tudi posledica označb blaga) ali presežek količin glede na naročilo lahko kupec po lastni dis-kreciji zavrne. V primeru zavrnitve blaga, kolikor kupec ne zavrne celotne dobave zaradi tega, ker je ni naročil (v slednjem primeru se ne izdela nikakršen dokument, ampak se le zavrne sprejem prevoznika oz. dostavljavca), se glede postopka smiselno uporabljajo določbe teh splošnih pogojev, ki se uporabljajo v primeru neustreznosti blaga ali količinskega odstopanja, hkrati pa se uporabljajo vse posledice iz teh splošnih pogojev glede nedobave.
V primeru količinskega odstopanja (tj. če se dejansko dobavljena količina ne ujema s količino iz prodajalčeve dobavnice) kupec na do-bavnico vnese opombo »NEUSTREZNO – GLEJ PREVZEMNI LIST OZ. REKLAMACIJSKI ZAPISNIK« in v prevzemni list vpiše dejansko prevzeto količino. Kolikor gre za sadje in zelenjavo, se v primeru količinskega odstopanja sestavi tudi reklamacijski zapisnik v fizični obliki, ki ga podpiše in žigosa le kupec.
V primeru neustrezne kakovosti blaga, nepravilnih označb ali drugih napak v zvezi z blagom, kolikor kupec takšnega blaga ne zavrne, kupec na dobavnico vnese opombo »NEUSTREZNO – GLEJ PREVZEMNI LIST OZ. REKLAMACIJSKI ZAPISNIK« ter poleg prevzemnega lista, v katerem so navedene le prevzete količine, sestavi tudi reklamacijski zapisnik, ta pa se nato nepodpisan in nežigosan v elektronski obliki pošlje prodajalcu (RIP ali elektronska pošta). V primeru, da prevoznik oz. dostavljavec izrecno zahteva natisnjen in podpisan reklamacij-ski zapisnik, ga kupec natisne, podpiše in žigosa. Prevoznik oz. dostavljavec je dolžan v primeru natisnjenega reklamacijskega zapisnika tega prav tako podpisati, razen kolikor gre za sadje in zelenjavo, kjer reklamacijski zapisnik podpiše in žigosa le kupec.Kupec si izrecno pridržuje poznejšo pravico do uveljavljanja napak ali pomanjkljivosti, še zlasti v primeru prikritih napak.
Prodajalec jamči kupcu, da bo v primeru omejenih količin dobave, vse svoje kupce obravnaval nediskriminatorno glede zagotavljanja količin dobavljenega blaga in pri tem ne bo preferiral nobenega od kupcev. Dokazno breme v tem primeru je na strani prodajalca
2.2.2.2. Na prevzemni list kupec zavede tudi dostavljeno količino palet, ki so opredeljene kot evropaleta, poškodovana paleta, chep-paleta ali plastična H1 paleta. Evropalete morajo ob dostavi izpolnjevati mednarodno priznane standarde EPAL, sicer so opredeljene kot poškodovane palete. Tudi vse ostale neevropalete se knjižijo kot poškodovane palete. Na prevzemnem listu knjižene palete služijo za vodenje evidence le-teh. Na prevzemni list kupec zavede tudi ostale transportne pripomočke, tj. povratno embalažo (povratni zaboji za sadje in zelenjavo, sveže meso, zaboji in steklenice pijač …). Na prevzemnem listu knjiženi transportni pripomočki služijo za vodenje evidence le-teh.
Če prodajalec in kupec poslujeta po sistemu RIP (računalniška izmenjava podatkov), papirne dokumente dopolnijo oz. nadomestijo elektronski v skladu s posebnim dogovorom, ki ureja poslovanje RIP.
Prevoznik, ki opravi dostavo neživilskega blaga (NF1) in živilskega blaga (F) od prodajalca do kupca, mora pri kupcu počakati, dokler postopek prevzema ni končan.
Finančno vodenje palet in transportnih pripomočkov
EURO in plastične H1 palete se vodijo finančno. Cena za finančno vodenje je določena s kavcijskem cenikom TZS, z dne 15.11.2018. Doba-vitelj mora palete menjavati sproti ob vsaki dostavi, razen izjeme, ki so predhodno obojestransko dogovorjene s SPAR Logistiko. V primeru, da dobavitelj ne odpelje sproti palet, se zaračuna skladiščenje. Skladiščenje se zaračuna 0,10 €/dnevno na paleto.
Kupec je dolžan hraniti palete največ 3 mesece, po tem roku se pogodbenici dogovorita, da lastninska pravica na takih paletah neod-plačno preide na kupca.
Poškodovanih in chep palet se skladno z mednarodnimi standardi ne plačuje in ne vrača.
2.2.2.3. Račun se pošlje na naslov za pošiljanje računov (centrala kupca), naveden na naročilu, z navedbo naslova dobave. Prodajalec mora na vsakem izdanem dokumentu (račun, kot tudi dobropis ) zapisati GLN številko dostavnega mesta. GLN številke dostavnih mest prodajalec najde na sledeči povezavi: http://www.panteongroup.org/docs/ean-kode_Spar.txt
2.2.2.4. Številko naročila mora prodajalec navesti na svoji dobavnici. Na prevzemnem listu kupec navede številko prodajalčeve dobavni-ce. Prodajalec mora na izdanem računu (papirni ali račun RIP) navesti številko kupčevega prevzemnega lista in naročila kot tudi številko svoje dobavnice. V primeru ambulantne dostave se na računu (papirni ali račun RIP) navede samo številko kupčevega prevzemnega lista in prodajalčevo številko dobavnice.
Vsako naročilo na vsako tovorno vozilo mora imeti svojo dobavnico, na kateri je zavedeno le blago, ki je dostavljeno na enem tovornem vozilu. Blago različnih naročil ne sme biti zavedeno na isti dobavnici. Blago enega naročila je lahko zavedeno na različnih dobavnicah (delne dostave).
Ambulantna dostava iz te točke pomeni dostavo, ki pride v poštev le pri poslovalnicah, in sicer, ko poslovalnica nabavi blago neposre-dno iz prevoznega sredstva (npr. tovornjaka) kot sprotno naročilo za popolnitev zalog. Ambulantna dostava mora biti predhodno do-govorjena s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga.
2.2.2.5. Računi, na katerih manjka naslov, kamor je bilo blago dobavljeno, in/ali številka naročila, bodo zavrnjeni in v roku 30 dni od pre-jema računa vrnjeni prodajalcu. V tem primeru plačilni roki ne začnejo teči.
2.2.3. Dobava za blago z rokom trajanja
Prodajalec se zavezuje, da bo pravočasno dobavljal blago, za katerega je predpisan rok uporabe, in sicer je kupcu zavezan zagotoviti v trenutku dobave blago z najmanj 2/3 deklariranega roka uporabe.
Če prodajalec dostavi blago z manjšim deležem deklariranega roka uporabnosti, je kupec upravičen do zavrnitve blaga, v kolikor je to ugotovil v roku 48 ur od prevzema; hkrati lahko zahteva plačilo pogodbene kazni v skladu s točko 2.2.5.2.
2.2.4. Delne dobave
Izvedba naročila v delnih dobavah je dovoljena samo po izrecnem pisnem dogovoru. Pri delnih dobavah je treba na dobavnici navesti »Preostala dobava bo opravljena do ...«, pri čemer se ne sme prekoračiti dobavnega roka v skladu z naročilom, ali »Preostalo naročilo stornirano«. Na vseh dobavnicah delne dostave je treba navesti številko kupčevega naročila.
Delne dobave se lahko zaračunajo na skupnem računu, pri čemer začne plačilni rok teči z datumom računa, vendar najprej po prejemu zadnje delne dobave, v kolikor kupec ne določi drugače. V primeru izmenjave dokumentov po RIP-u bo za vsak delni prevzem/vsako dobavnico kupec poslal elektronsko prevzemnico, prodajalec bo pa za vsako prevzemnico poslal elektronski račun. Kupec si izrecno pridržuje pravico do zavrnitve nedogovorjenih delnih dobav oziroma do preklica (storna) preostale količine. V primeru iz prejšnjega stavka in nepravilnega označevanja delnih dobav se uporablja določilo glede pogodbene kazni iz točke 2.2.5.32.2.5. Rok dobave, zamuda dobave
2.2.5.1. Rok dobave
Prodajalec se posebej zavezuje, da bo vse naročeno blago dobavil kupcu pravočasno in v dogovorjenih rokih ter naročenih količinah. Kupec blaga ni dolžan prevzeti manj kot eno uro pred zaključkom delavnika ali po zaključenem delavniku . Delavnik je objavljen na pre-vzemnih rampah in v glavni prevzemni pisarni.
Kupec bo na vsakem naročilu navedel natančen termin dostave, ki jo mora prodajalec upoštevati (dan, ura!). Pri roku dobave, določe-nem v urah oz. na določeno uro, se pravočasnost dobave presoja glede na to, ali je točno takšno število ur od podaje naročila že prete-klo ali ne oz. ali je že nastopila ura, določena v naročilu. Toleranca za distribucijski center je ± 15 minut (časovno okno).
Rok dobave za blago, ki se navzkrižno pretovarja (cross-docking), je dogovorjen s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga, v kolikor stranki tega roka posebej ne dogovorita za cross-docking, velja rok, ki je dogovorjen za običajno dobavo skladno s to pogodbo.
2.2.5.2. Zamuda dobave
Dobavo oz. dostavo nepravočasno dobavljenega blaga lahko kupec v celoti zavrne. V tem primeru se šteje blago za nedobavljeno in se smiselno uporabljajo določbe teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na posledice nedobave.
Zamude ali nedobave rednega blaga mora prodajalec javiti pred dogovorjeno dostavo. Po zapadlem terminu dostave se naročilo brez ustreznega predhodnega obvestila oz. dogovora zaključi kot nedostavljeno. Dostava po tem naročilu ni več možna.
Če prodajalec zamudi dobavni rok naročenega blaga ali opreme in/ali ne more dobaviti naročenih količin, je zavezan kupcu nemudoma pisno sporočiti razloge za in trajanje takšnih zamud. Ne glede na sporočilo lahko kupec zahteva v nadaljevanju dogovorjeno pogodbeno kazen, če je odgovornost za zamudo na strani prodajalca.
Morebitne zamude ali nedobave akcijskega blaga mora prodajalec javiti pred začetkom akcije.
Če prodajalec zamudi dobavni rok naročenega blaga ali opreme in/ali ne more izpolniti naročenih količin, je zavezan kupcu v roku 8 dni od njegove pisne zahteve plačati pogodbeno dogovorjeno kazen in sicer: a) V primeru zamude dostave nad tremi urami se obračuna pogodbena kazen v višini 2,7 % od nabavne oz. pogodbene vrednosti prepozno ali premalo dostavljenega blaga glede na naročilo . b) Za vsak nadaljnji dan zamude in do 5 dni se obračuna pogodbena kazen v višini 2 % (odstotka) od nabavne oz. pogodbene vrednosti pre-pozno ali premalo dostavljenega blaga glede na naročilo za vsak dan zamude, pri čemer se odstotki za vsak dan seštevajo, ter prišteje pogodbena kazen po točki a, vendar največ 10% nabavne oz. pogodbene vrednosti prepozno ali premalo dostavljenega blaga. Uveljavi-tev škode, ki presega pogodbeno kazen in znotraj katere se lahko uveljavlja tudi izgubljeni dobiček, v nobenem primeru ni izključena.
Če je blago dostavljeno na podlagi novega kupčevega naročila, se le-to ne more upoštevati kot dostava z zamudo iz prejšnjega nedo-stavljenega naročila. Dobavnica za dostavo z zamudo se mora sklicevati na prvotno naročilo.
2.2.5.3. Za nedobavljeno blago se šteje vsako blago, s katerim prodajalec zamuja pri dobavi za več kot 5 dni, razen če se pogodbeni stranki za vsako posamezno dobavo pisno dogovorita drugače. Za nedobavljeno blago se šteje tudi dobava neustreznega blaga oz. se lahko pogodbeni stranki glede deleža neustreznega dobavljenega (na posamezno dobavo) dogovorita drugače s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga. Za neustrezno blago po teh splošnih pogojih se šteje blago, ki nima dogovorjenih lastnosti in/ali ni skladno z vsakokratni-mi veljavnimi predpisi. Pogodbena kazen za nedobavljeno blago znaša 10 % nabavne oz. pogodbene vrednosti blaga, če ni s posebno pogodbo drugače določeno. Kupec ima pravico prekiniti naročanje blaga, ki je bilo ugotovljeno za neustrezno.
2.2.5.4. Če je naročilo za kupca strateško pomembno blago, kot npr. iz razloga, da je kupec blago javno oglaševal kot razpoložljivo ali pa razpoložljivost blaga bistveno vpliva na promet kupca ali posamezne poslovalnice kupca, lahko kupec, če prodajalec zamudi ali ne doba-vi blaga, zahteva plačilo posebne pogodbene kazni, ki znaša 20 % nabavne vrednosti blaga oz. posameznega naročila za prvi dan zamu-de, 40% za drugi dan zamude, 60% za tretji dan zamude, 70% za četrti dan zamude ter 80% za peti dan zamude in naprej ter za nedostav-ljeno blago (odstotki za vsak dan zamude se ne seštevajo), vendar pa ne več kot 20% v tekočem letu doseženega prometa upoštevaje tudi promet, ustvarjen s kritičnim naročilom, razen če je s posebno pogodbo drugače določeno, in/ali od pogodbe in/ali od naročila odstopi, pri čemer uveljavitev škode, ki presega pogodbeno kazen in znotraj katere se lahko uveljavlja tudi izgubljeni dobiček, v nobe-nem primeru ni izključena. Za strateško blago se šteje blago za akcije ter blago, ki ga kot takšnega kupec označi v naročilu. Strateško blago je označeno na nivoju posamezne pozicije v naročilu s črko A.
2.2.5.5. Če je posamezni artikel dvakrat zaporedoma nedobavljiv in/ali se nedobava istega artikla ponovi trikrat v 6 mesecih, lahko kupec artikel, sklop sorodnih artiklov ali celoten program iz asortimenta izloči. Prav tako lahko kupec to pogodbo odpove s takojšnjim učin-kom, če prodajalec več kot trikrat v enem mesecu zamudi dobavni rok naročenega blaga.
Kupec bo dogovorjeno pogodbeno kazen zaračunaval sproti. Prodajalec je zavezan pogodbeno kazen plačati v roku 8 dni od prejema računa kupca oz. prejema njegove pisne zahteve.
Za prezgodnjo izpolnitev se smiselno uporabljajo vse določbe, ki so dogovorjene glede zamude. Enako velja za preveliko količino dostav-ljenega blaga.
2.2.6. Dostava oziroma prevzem blaga
Vse blago mora biti naloženo na evropalete, cheppalete ali plastične H1 palete. Blago, ki se dostavlja na evropaletah, cheppaletah ali plastičnih H1 paletah v SPAR distribucijski center, se mora dostavljati tako, da je na eni evropaleti, cheppaleti ali plastični H1 paleti nalo-ženo le blago ene vrste – istovrstni artikli, z enim rokom uporabe in eno saržo, le-to pa mora biti zavarovano –, povito z raztegljivo oz. termoskrčljivo folijo. Drugače blaga ni dovoljeno dostavljati, v kolikor pa je dogovorjeno, da se blago dostavi drugače (npr. za navzkriž-no pretovarjanje – cross-docking), mora dostavljavec upoštevati navodila posamezne poslovalnice oziroma SPAR distribucijskega cen-tra.
2.2.6.1. Dobavnica mora vsebovati naslednje podatke:
2.2.6.1.1. prejemnik (ime in šifra poslovalnice oziroma SPAR distribucijskega centra), enoznačna številka dobavnice za obdobje minimal-no 10 let, številka naročilnice ali naročila, na podlagi katerega je bilo blago dobavljeno, število palet, število kartonov;
2.2.6.1.2. prodajalčeva šifra artikla, ki se mora ujemati s šifro na naročilnici ali v naročilu, ta pa mora biti skladna s šifro iz ponudbe;
2.2.6.1.3. ime artikla, količina veleprodajnih in maloprodajnih enot za vsak artikel na dobavnici;
2.2.6.1.4. vse druge dogovorjene in zakonske elemente.
Cen, rabatov in drugih vrednosti se na dobavnici ne sme navesti.
2.3.1. RIP
Kupec omogoča »računalniško izmenjavo podatkov« (RIP) pri naročanju blaga, prevzemu blaga, izdajanju računov za prejeto blago in vpogledu v zaloge v distribucijskem centru kupca.
Če prodajalec iz kakršnega koli razloga ne želi poslovati po sistemu RIP, bosta stranki poslovali po sistemu, ki je dogovorjen v teh splo-šnih pogojih.
2.3.2. Logistični podatki
Vsi logistični podatki, določeni z matično kartico artikla, morajo biti sporočeni najmanj 10 dni pred naročilom s spremenjenimi podatki. Če spremembe niso pravočasno sporočene, je kupec upravičen blago zavrniti, v vsakem primeru pa zaračunati najvišjo pogodbeno kazen v skladu s točko 2.2.5.2. oz. 2.2.5.3. oz. 2.2.5.4. oz. 2.2.5.5.. Če kupec blago zavrne, se šteje, da blago ni bilo dobavljeno.
Spremembe logističnih podatkov niso dovoljene 21 dni pred začetkom akcij in med njihovim trajanjem.
2.3.3. Elektronska izmenjava matičnih podatkov
Zaradi poenostavitve medsebojnega poslovanja in v izogib morebitnim napakam ter zaradi sledenja k prenovam blaga in novim sestavi-nam in recepturam pogodbenici dogovorita, da bo prodajalec matične podatke o produktih vpisoval v za to namenjen spletni portal, dosegljiv na spletnem naslovu http://b2b.spar.si ali preko GDSN kataloga (v nadaljevanju »B2B portal/GDSN katalog«). Prodajalec jamči, da podatki o produktih, vneseni na »B2B portal/GDSN katalog«, zlasti glede označevanja, ustrezajo vsem predpisom skladno s to po-godbo. Prodajalec bo v primeru neskladnosti podatkov, za katerih vpis je sam odgovoren, prevzel polno odgovornost v primeru nastale škode. Kupec si pridržuje pravico, da blago v primeru nepopolnih matičnih podatkov zavrne oz. izloči iz prodaje.
2.4. Kupec bo vse račune in dobropise, ki jih izdaja v svojem imenu ali v imenu prodajalca, pošiljal prodajalcu zgolj na v Pogodbi o dobavi in dostavi blaga navedeni elektronski naslov. Računi in dobropisi bodo posredovani v obliki ».pdf«. Če bo prodajalec elektronski naslov spremenil, je dolžan najmanj 15 dni pred spremembo kupca o tem pisno obvestiti. Glede navedenega sta pogodbenici sklenili Dogovor o elektronskem posredovanju računov in dobropisov. Šteje se, da je bil račun prejet, ko ga kupec pošlje na prej navedeni elektronski naslov.

3. Kraj izpolnitve
3.1. Vse dobave se obravnavajo po klavzuli DAT (kraj in naslov, pri čemer vsakokratno paletno mesto/linijo oz. mesto v prostoru za pre-vzem blaga, kamor se blago razloži oz. odloži, določi prevozniku v trenutku razložitve tovora prevzemno osebje) INCOTERMS 2010, z obveznostjo prodajalca zagotoviti eventualno uvozno carinjenje in plačati predpisane dajatve in davke, povezane z uvozom blaga, v kolikor ni s posamezno Pogodbo o dobavi in dostavi blaga izrecno drugače dogovorjeno. Navedena klavzula tudi pomeni, da je prodaja-lec prost odgovornosti, ko je blago razloženo v poslovalnici oziroma SPAR distribucijskem centru kupca, temu dano na razpolago in če je kupec sestavil prevzemni list, v katerem je potrdil prevzem blaga (bodisi ga je posredoval preko elektronskega sistema bodisi ga je podpisal v fizični obliki). Transportno tveganje do razložitve in odložitve blaga na odrejeno mesto ter stroški so izključno na prodajalcu. Kot kraj izpolnitve dobave velja naslov SPAR distribucijskega centra oz. naslov posameznih poslovalnic kupca oz. franšiznih poslovalnic Spar, naveden v naročilu. Ker ima kupec mrežo poslovalnic po celotni Sloveniji, se kupčeva poslovalnica nanaša na vse poslovalnice kupca in franšizne poslovalnice Spar, tako obstoječe kakor tudi prihodnje. Kupec se zaveže pravočasno obvestiti prodajalca o na novo odprtih poslovalnicah. Ob dobavi blaga se kupec zavezuje, da bo sam oz. njegov prevoznik spoštoval Dostavni red, ki je sestavni del pogodbe o dobavi blaga in je tudi objavljen na spletni strani kupca. Nevarnost naključnega uničenja v primeru predčasne dobave preide na kupca s predvideno uro na predvideni datum dobave in ne na dan morebitne predčasne dobave.

4. Cene, plačilo, plačilni pogoji, ponudba
4.1. Prodajne cene prodajalca veljajo po klavzuli iz točke 3.1. teh splošnih pogojev.
4.2. Prodajalec bo fakturiral blago v skladu s plačilnimi roki, za katere sta se stranki dogovorili s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga oziroma v ostalih dogovorih iz pogodbe ob primarnem upoštevanju zakonskih predpisov. Podlaga za račun/fakturo je prevzemni list, skladno s točko 2.2.2.1. Če prodajalec pri izdaji računa ni upošteval prevzemnega lista, lahko kupec tak račun zavrne.
4.3. Prodajalec bo kupcu izdal in odposlal račun za dobavljeno blago najpozneje v roku 5 dni od datuma dobave.
4.4. Za nastanek obveznosti plačila pri posameznih dobavah velja datum izdaje računa. .Datum izdaje računa ne sme biti pred datumom prevzema blaga.
4.5.1. Kupec se obvezuje, da bo plačeval fakture za dobavljeno blago z bančnim nakazilom na račun prodajalca v roku, ki je dogovorjen s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga ob upoštevanju zakonskih predpisov. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku, se prodajalec s podpisom Pogodbe o dobavi in dostavi blaga strinja, da se bodo vsakokratna plačila računov, v kolikor zapadejo na soboto ali na nede-ljo ali na dan, ki je dela prost, izvršila prvi naslednji delovni dan. Prodajalec se strinja, da se specifikacija plačila (plačilni avizo) lahko pošlje na dan plačila ali pa naknadno najkasneje v roku 5 delovnih dni od plačila, in sicer ali po pošti ali pa na elektronsko pošto, navedeno v matičnih podatkih prodajalca, oz. na elektronski naslov, ki ga navede prodajalec. Prodajalec se zavezuje s plačili zapirati tiste obveznosti, ki jih v plačilnem avizu navede kupec.
4.5.2. Plačilo je izvedeno, ko finančna ustanova izvede plačilo na račun prodajalca.
4.5.3. Prodajalec se s podpisom Pogodbe o dobavi in dostavi blaga izrecno strinja, da je izpolnitev obveznosti in podlaga za zapiranje terjatev v smislu prevzema izpolnitve plačila pravilno izvedena tudi, če plačilo izvede družba ASPIAG Management AG ter tako plačilo predstavlja pravilno izpolnitev obveznosti kupca skladno s to pogodbo.
4.6. Če kupec fakture ne poravna v pogodbenem roku, se obvezuje, da bo prodajalcu plačal zakonske zamudne obresti od prvega dne po izteku plačilnega roka do datuma izvršitve plačila v višini skladno s 379. členom OZ (Obligacijski zakonik), ki pa lahko znašajo oziroma so omejene na največ 6 odstotkov.
4.7. Ponudba oziroma cenik
Ponudba oziroma cenik prodajalca mora vsebovati naslednje podatke: šifra artikla, ime artikla, nabavna cena (neto ali VPC), rabati, stopnja DDV, GTIN, minimalna enota pakiranja v kartonu (ki je sočasno najmanjša količina za naročanje), mogoči rok prve dobave, datum in pogoji, akcijski pogoji, v primeru evropaletne prodaje tudi evropaletna količina oziroma količina v displayu, potrebni podatki za poro-čanje o embalaži (SLOPAK ipd.) za blago, o katerem poroča kupec. Zagotavljanje podatkov o embalaži v katero so pakirani izdelki v trgovsko znamko SPAR , za posamezni izdelek, prikazana evidenca ločeno po embalažnih materialih, do grama natančno. Prodajalec odgovarja za pravilnost in točnost podatkov, ki jih posreduje nabavni službi, ter vnese v tabelo obrazec za poročanje o teži in vrsti emba-laže ali vpis podatkov o embalaži portal za dobavitelje B2B/GDSN katalog. V kolikor je za poročanje podatkov o embalaži dogovorjeno drugače, da tudi za SPAR trgovsko znamko poroča prodajalec mora le to dokazati in poslati izjavo, da poroča količine v kupčevem ime-nu.
Ponudba je lahko izdelana v obliki iz točke 2.1.2., če imata tako kupec kot prodajalec pridobljene elektronske podpise.
4.8. S podpisom Pogodbe o dobavi in dostavi blaga prodajalec pooblašča kupca, da skladno s tretjim odstavkom 81. člena ZDDV-1 in 136. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 ter ostalimi veljavnimi predpisi v njegovem imenu izdaja račune, dobropise in bremepise iz točk 5.2.1. in 5.2.2. teh splošnih pogojev. Prodajalec se izrecno strinja, da so omenjeni dokumenti izstavljeni le s faksimilom podpisa in jih sprejema kot svoje ter za te dobave ne bo izdajal svojih računov, dobropisov in bremepisov ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Enako velja za prodajalce, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji skladno z 224. členom direktive EU 2006/112/ES (ter spremembami in dopolnitvami). V kolikor se prodajalec z dobropisom ali računom ne strinja, ga je dolžan zavrniti v roku 8 dni, od kar ga prejme. Če raču-na oz. dobropisa v navedenem roku ne zavrne in se izkaže, da je račun oz. dobropis ustrezen, je dolžan plačati račun oz. dobropis in zakonske zamudne obresti od njune zapadlosti.
Prodajalec se zavezuje kupcu nemudoma sporočiti spremembo identifikacijske številke za DDV oz. datum prenehanja identifikacije za namene DDV.
4.9. Kupec se zavezuje na računu navesti, da je izkazani DDV davčna obveznost prodajalca. Kupec se prav tako zavezuje prodajalca ob-vestiti, če bo račun, dobropis ali bremepis izdala tretja oseba v imenu in za račun kupca.
V primeru sprememb ZDDV-1 in/ali pravilnika glede DDV se določbe iz teh pogojev, ki se nanašajo na ZDDV-1 in/ali pravilnik o DDV, razla-gajo v smislu teh spremenjenih in/ali dopolnjenih določb.
5. Račun, napake, dobropis/bremepis, transakcijski račun,
5.2.1. Če kupec nesporno ugotovi napako na računu, ki se nanaša na ceno/količino, ki je nastala na strani prodajalca, in jo ta potrdi, je v skladu z ZDDV-1 upravičen prodajalcu izdati bremepis/dobropis, ta pa se ga zaveže upoštevati.
5.2.2. Prav tako je kupec upravičen zaračunati prodajalcu kot pogodbeno kazen znesek v višini, kot ga stranki dogovorita s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga, če prodajalec preseže mesečno dogovorjeno toleranco o številu napak.
Stranki se na podlagi prejšnjega odstavka dogovorita, da mesečna toleranca ne sme presegati števila napak, kot jih določa Pogodba o dobavi in dostavi blaga.
Pogodbenici posebej dogovorita, da mora prodajalec reklamacijo ali odpoklic blaga iz poslovalnic kupca ali iz franšiznih enot rešiti najka-sneje v roku 1 meseca od datuma reklamiranja oz. odpoklica. V kolikor le tega v tem roku ne stori, se šteje, da se z reklamacijo oz. odpo-klicem v celoti strinja ter skladno s to pogodbo pooblašča kupca, da blago zapisniško uniči na njegove stroške. Glede bremepisa velja dogovor skladno s to točko 5., pri čemer se v tem primeru za dan vračila šteje dan uničenja. V primeru blaga z krajšim rokom trajanja, mora prodajalec rešiti reklamacijo oz. odpoklic najkasneje v roku 8 dni od datuma roka trajanja.

6. Črtno kodiranje in oštevilčenje enot
6.1. Prodajalec se obvezuje, da bo vse izdelke (maloprodajne enote, škatle in palete), ki jih bo dobavil kupcu, označil z ustrezno črtno kodo po priporočilih GS1 Slovenija. Kode morajo biti nameščene skladno s standardom ter morajo dosegati vsaj ISO oceno C. V primeru spremembe GTIN katerekoli enote je prodajalec zavezan sporočiti kupcu spremembo najmanj 10 dni pred izdelavo naročila z novimi kodami; enako velja tudi za nove izdelke.
6.2. Za nekodirane ali nepravilno kodirane izdelke, ki jih bo prodajalec dobavil kupcu, se prodajalec obvezuje poravnati stroške kodiranja teh izdelkov v višini 0,33 € na kos ali karton in 15,00 € na paleto, ki ni označena z ustrezno logistično nalepko. Kupec lahko prevzem ne-kodiranih izdelkov zavrne. Stroške verifikacije črtnih kod na GS1 Slovenija zaradi neberljivih črtnih kod in vse povezane manipulativne ter administrativne stroške krije prodajalec. Za ugotovljeno neberljivo črtno kodo na prodajni enoti, ki jo je na blagajni potrebno ročno vnesti je dobavitelj dolžan povrniti strošek verifikacije, ki jo izvede GS1 za vsako ročno vneseno kodo. Vsak primer verificirane neberljive črtne kode na prodajni enoti se na podlagi priloženega poročila ovrednoti s plačilom 0,20€ v breme prodajalca. Po preteku 30dni po opozorilu se posamezna napaka ovrednoti s plačilom 0,40€.

7. Posebni pogoji glede kakovosti in varnosti blaga, jamstvo oz. jamčenje za napake, zavarovanje, označevanje
7.1.1. Kakovost in varnost dobavljenega blaga morata biti v skladu z vsemi zakonskimi normami, ki veljajo na področju kakovosti in var-nosti blaga, oziroma (če se stranki posebej dogovorita) mora kakovost blaga ustrezati tudi posebnim pogojem, za katere se dogovorita kupec in prodajalec in so dogovorjeni s to pogodbo. Naročanje bosta stranki uskladili s pogoji in določbami, ki izhajajo iz te pogodbe. V primeru suma, da blago ne izpolnjuje v pogodbi opredeljenih in dogovorjenih kakovostnih in varnostnih zahtev, lahko kupec kadarkoli sam ali preko pooblaščenih pravnih oseb, opravi izredno kontrolo kakovosti in varnosti blaga ter obišče katerikoli proizvodni obrat obrat proizvajalca in zahteva predložitev vse predmetne dokumentacije.
7.1.2. Vezano na točko 7.1.1. je prodajalec dolžan zagotoviti točnost in pristnost informacij o snoveh, ki povzročajo alergije ali preobčutlji-vosti. Prodajalec je dolžan tudi nemudoma sporočiti vsako spremembo teh podatkov.
7.2. Prodajalec jamči, da je blago (proizvod) brez pomanjkljivosti, prav tako tudi, da nima nobenih stvarnih, pravnih oziroma skritih na-pak, ter zagotavlja, da je blago v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Obligacijskim zakonikom, Predpisi s področja varnosti in higiene živilskih proizvodov in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Za predmet te pogodbe ne velja načelo videno/kupljeno. Prodajalec jamči še posebej, da blago/proizvod ustreza zadevnim pravnim predpisom in stanju tehnike ter zagotavlja varnost in lastnosti, katere uporabnik upravičeno pričakuje ob upoštevanju vseh okoliščin predstavitve proizvoda, namena in načina uporabe proizvoda, na katera glede na ceno lahko računa, in za čas, v katerem bo proizvod v prodaji. Jamči tudi za pravilnost in popolnost specifikacije, ki je priložena proizvodu, in informacij o uporabi, kot so deklaracija, navodila za uporabo, opozorila – napotki, predpisi o dovoljenju/atestu itd. Če bi bil prodajalec naknadno obveščen o okoliščinah, ki bi lahko utemeljevale napako na proizvodu v smislu jamčenja za napake, se prodajalec obvezuje, da bo kupca o tovrstni zaznavi nemudoma obvestil in nadomestil celotne stroške morebitnega vračila proizvodov z napakami, kot tudi morebitne druge stroške.
Posebne garancije: prodajalec zlasti jamči za lastnosti, posebej opredeljene v pogodbi oziroma njenih prilogah.
7.3. Prodajalec bo kupca odškodninsko in tožbeno varoval pred vsemi uveljavitvami, ki izhajajo iz pomanjkljivosti ali napak proizvoda (točka 7.2., 7.1.1., 7.1.2.). Ta obveznost obstaja neodvisno od reklamacije in zastara v roku 3 let po plačilu nadomestila s strani kupca oškodovancu.
Pripadajoči kupčevi zahtevki v skladu z zakonom in drugi dogovori ostajajo neokrnjeni.
7.4.1. Prodajalec mora kupcu na njegovo zahtevo dokazati obstoj zadostnega obveznega (škodnega) zavarovanja za izpolnjevanje obve-znosti nadomestil na podlagi morebitnih napak svojih proizvodov (objektivna in krivdna odgovornost).
7.4.2. Prodajalec bo kupcu na njegovo zahtevo predal bančno garancijo v višini 5% predvidenega letnega prometa za zavarovanje nasta-lih obveznosti za nadomestila zaradi morebitnih pomanjkljivosti in napak svojih proizvodov.
7.5.1. Prodajalec jamči za (tudi ustno ali molče) dogovorjene, pogojene ali zagotovljene lastnosti blaga, v nasprotnem primeru vsaj za njihove trgovsko običajne lastnosti; blago mora imeti predvsem značilno sposobnost skladiščenja. V primeru nadaljnje prodaje blaga s strani kupca se rok jamstva prodajalca konča 1 leto po prispetju obvestila o napaki, poslanega kupcu s strani njegovega kupca. V primeru obstoja pomanjkljivosti/napak ima kupec po svoji izbiri pravico zahtevati brezplačno nadomestno dobavo, znižanje cene ali prekinitev pogodbe, v vsakem primeru pa tudi povrnitev škode. Prodajalec mora kupca na njegovo zahtevo odškodninsko in tožbeno zavarovati pred vsemi pomanjkljivostmi/napakami blaga, ki ga zastopa prodajalec, za katere tretja stranka uveljavlja zahtevke. Nadaljnji zahtevki kupca, ki mu pripadajo na podlagi zakona ali drugih dogovorov z prodajalcem, ostanejo neokrnjeni.
7.5.2. V primeru, da mora kupec zaradi neustreznosti kvalitete oz. drugih negativnih lastnosti blaga le-to izločiti iz prodaje in ga uničiti, mora o tem takoj oz. najpozneje v 3 delovnih dneh, ko se kupec seznani s takšno obveznostjo, obvestiti prodajalca. Na podlagi dogovora med kupcem in prodajalcem se blago vrne prodajalcu ali pa ga kupec da na uničenje. Za vrnjeno oz. uničeno blago ter vse s tem nastale stroške kupec izstavi račun prodajalcu.
7.6.1. Prodajalec jamči, da dobavljeno blago, zlasti glede označevanja, ustreza vsem slovenskim pravnim predpisom kot tudi določilom Zakona o standardizaciji, Zakona o varstvu potrošnikov in ostalim podzakonskim aktom ter zlasti zaščitnim pravicam tretjih (na podlagi konkurenčnega prava glede blagovnih znamk, vzorcev in patentov) ter predpisom v EU. V povezavi s tem prodajalec jamči ter bo kupca odškodninsko in tožbeno varoval; ta obveza se razširja tudi na nadomestilo denarnih kazni zaradi neustrezne kakovosti ali označevanja blaga s strani upravnih organov izrečenih kupcu ali kupčevim delojemalcem ali njegovim kupcem; to nadomestilo se plača kupcu, če ta plača tako nadomestilo prizadetim, sicer pa prizadetim neposredno.
Kupec bo prodajalca nemudoma pisno obvestil o uradno izrečeni ali naloženi denarni kazni.
7.6.2. Prodajalec se zavezuje, da bodo vsi izdelki, ki jih bo dobavil kupcu, deklarirani in označeni predvsem v skladu z določili veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov.
Če prodajalec dobavi kupcu blago, ki ne ustreza določilom tega člena, je materialno odgovoren za vso nastalo škodo in izgubo zaslužka, ki je nastala na strani kupca.
Opustitev ravnanja prodajalca v zvezi z določbami tega člena je razlog za takojšen odstop kupca te pogodbe.
7.7. V primeru, da so artikli prodajalca razstavljeni na razstavnih eksponatih/stojalih, ki jih je kupcu dostavil dobavitelj, slednji jamči, da so ti eksponati varni in skladni z vso veljavno zakonodajo. V kolikor bi kupec v zvezi z eksponati imel kakršnokoli škodo, stroške ali prejel globo, vezano na eksponate, mu bo vse to povrnil prodajalec.
7.8. Kupec si pridržuje pravico izvajati analize blaga (preverjanje skritih napak,…). V kolikor bi analize potrdile neustreznost blaga, bo kupec stroške analiz prefakturiral na prodajalca.
7.9. Za blagovni skupini sadje zelenjava lahko Spar Slovenija od prodajalca zahteva certifikat GLOBAL GAP. V primeru, prodajalec z njim ne razpolaga, mora kupcu poslati veljavno potrdilo IFS Broker in Chain of Custudy (CoC). Vsi certifikati prodajalca morajo biti veljavni. Kupec mora vsako leto prejeti obnovljen certifikat na elektronski naslov [email protected].
Prodajalec je v skladu s standardom in predpisi HACCP dolžan kupcu vsaj enkrat letno (pred začetkom sezone) ali vedno na zahtevo poslati analizo blaga, ki dokazuje, da blago ustreza vsem trenutno veljavnim predpisom v državi izvora blaga in tudi v Sloveniji.

8. Kompenzacija/pobot
8.1. Prodajalec lahko kompenzira svoje terjatve iz dobave blaga s terjatvami kupca, če so vse v pobotu udeležene terjatve zapadle. Prodajalcu ne pripada pravica do zadrževanja plačil zaradi terjatev, ki jih ima proti kupcu.
8.2. Izjava o pobotu
Prodajalec izjavlja, da dovoljuje pobot oz. kompenzacijo svojih računov, dobropisov / bremepisov z dokumenti, ki jih izda kupec, vendar samo z računi oz. dobropisi / bremepisi, ki mu jih kupec izda skladno s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga in so vse v pobotu udeležene terjatve zapadle. Če ni izrecno drugače dogovorjeno, se medsebojne obveznosti pobotajo po vrstnem redu, kot so zapadle v plačilo.
Prodajalec se strinja, da kupec v izjavi o kompenzaciji / pobotu določi datum kompenzacije / pobota, ki bo najmanj datum zapadlosti obveznosti, ki ima izmed vseh, zajetih v pobot, najkasnejšo zapadlost. Kupec izjavo o kompenzaciji / pobotu pošlje prodajalcu na dan, ki ga je kupec določil kot dan pobota, ali pa naknadno najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva, ki ga je kupec določil kot dan pobota, in sicer ali po pošti ali po elektronski pošti, navedeni v matičnih podatkih prodajalca, oz. na elektronski naslov, ki ga navede prodajalec. Prodajalec se zavezuje po kompenzaciji / pobotu zapirati tiste obveznosti, ki jih v kompenzaciji / pobotu navede kupec.

9. Vračilo blaga in embalaže
9.1. Vračilo palet
Vračajo se evro in H1 palete. Chep palete se ne vrača prodajalcu, ampak podjetju Chep, kot to določa njihov pool sistem. Prodajalec mora palete menjavati sproti ob vsaki dostavi, razen izjeme, ki so predhodno obojestransko dogovorjene s SPAR Logistiko. Evidenco vodi SPAR distribucijski center oziroma posamezna poslovalnica. Ob vračilu evropalet ali plastičnih H1 palet prodajalcu mora prodajalčev voznik prevzem evropalet ali plastičnih H1 palet potrditi s podpisom na dobavnici, ki jo izda kupec.
Evropalete morajo izpolnjevati mednarodno priznane standarde EPAL za menjavo. Če palete ne izpolnjujejo standardov EPAL, se ob prevzemu ne upoštevajo kot evropaleta, ampak kot poškodovana paleta. Dostavo na neevropaletah ali poškodovanih paletah kupec evidentira ob vsaki dostavi in na koncu vsakega kvartala prodajalcu zaračuna strošek dodatnih manipulacij in izločevanja iz prometa 1,25 EUR/kos. Poškodovanih palet se ne menja. Ravno tako se ne menja cheppalet (te se vrača proizvajalcu cheppalet). Evidenco prejetih cheppalet vodi SPAR distribucijski center oziroma posamezna poslovalnica.
9.2. Dogovor glede plačil in/ali načina ravnanja z vračljivo embalažo pogodbenici dogovorita v Pogodbi o dobavi in dostavi blaga pod rubriko opombe/dodatni dogovori.
Predmet te pogodbe je tudi nadomestilo za manipulacijo s povratno embalažo, ki ga je dolžan plačevati le prodajalec, ki manipulira s povratno embalažo. Navedeno nadomestilo pokriva stroške manipulacije in stroške medletnega financiranja embalaže, ki je na kupcu. Nadomestilo pogodbenici dogovorita v Pogodbi o dobavi in dostavi blaga v odstotku od neto prometa.
9.3. S podpisom Pogodbe o dobavi in dostavi blaga se prodajalec izrecno strinja tudi, da bo prodajalec kupcu najpozneje v roku 8 dni od dneva vračila oziroma reklamacije blaga s strani kupca slednjemu izstavil ustrezen dobropis, sicer ima kupec po preteku navedenega roka na podlagi te pogodbe pravico sam izstaviti ustrezen dobropis v imenu prodajalca.

10. Corporate-Compliance (skladnost poslovanja)
10.1. Prodajalec se zaveže, vedno upoštevati vse veljavne evropske in nacionalne zakonske določbe in norme. Prodajalec ima torej pred-vsem naslednje zaveze:
10.2. Prodajalec se zavezuje, preprečevati korupcijo in podkupovanje.
10.3. Prodajalcu je torej prepovedano, s svojimi sodelavci ali vodstvom ter s tretjimi osebami sodelavcem ali vodstvu naročnika ter pove-zanim osebam naročnika (sorodnikom itn.) ponuditi, obljubiti ali zagotoviti denar ali ugodnosti denarne vrednosti (draga darila, vabila itn.) (»Prepoved korupcije«).
Kupec ima pravico, v primeru kakršnekoli kršitve prepovedi korupcije, po predhodnem pisnem opominu, odpovedati vse obstoječe pogodbe takoj in brez obvestila. V primeru resne kršitve ni potrebno nikakršno predhodno opozorilo.
10.4. Kupec in dobavitelj se zavezujeta, upoštevati evropske in nacionalne konkurenčno-pravne določbe in vzpostaviti vse potrebne in razumne ukrepe za preprečitev ravnanja njegovih zaposlenih in pomočnikov v nasprotju s konkurenčnim pravom.
Dobavitelj torej še posebej sprejme, da (i) družba SPAR svoje prodajne cene določa avtonomno in da (ii) dobavitelj torej opusti kakršno-koli vplivanje na prodajne cene družbe SPAR v smeri najmanjših ali fiksnih cen, (iii) družba SPAR niti želi niti ne sprejme kakršnegakoli vplivanja in/ali koordinacije prodajnih cen konkurentov in torej (iv) tudi ne sprejme nobenih informacij o oblikovanju cen konkurentov ter da bo (v) s kakršnokoli komunikacijo med družbo SPAR in dobaviteljem ravnal strogo zaupno, da je (vi) nedopustno posredovanje informacij s strani dobavitelja tretji osebi (tudi v anonimizirani obliki), še posebej konkurentom družbe SPAR, ter da družba SPAR tega niti ne želi niti ne sprejme ter (vii) da niti ne želi niti ne sprejme usklajevanja obdobij akcij s konkurenti družbe SPAR.
Če dobavitelj ali njegovi izpolnitveni pomočniki ponavljajoče kršijo konkurenčno pravo, ima družba SPAR pravico predčasno iz tehtnega razloga odpovedati vse z dobaviteljem obstoječe pogodbe brez upoštevanja odpovednih rokov in/ali terminov. V primeru, da gre pri kršitvi konkurenčnega prava za t.i. nedopustno omejitev (hard core restriction) v smislu 4. člena Uredbe Komisije (EU) o splošnih verti-kalnih skupinskih izjemah oziroma v smislu razdelkov III.3. in III.4. Smernic o vertikalnih omejitvah, ima družba SPAR pravico iz tehtnega razloga takoj odpovedati vse z dobaviteljem obstoječe pogodbe ob prvi kršitvi tudi brez predvidenega pisnega opomina in brez upošte-vanja odpovednih rokov in/ali terminov.
10.5 Dobavitelj se zavezuje spoštovati določbe Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) v primeru, da se le-te zanj uporabljajo, in opustiti vsakršna ravnanja, ki bi vodila k nedovoljenim ravnanjem v smislu navedenega zakona in nemudoma obvestiti kupca o eventualnih ravnanjih oz. praksah v medsebojnem poslovanju, ki bi po njegovi oceni lahko predstavljala nedovoljena ravnanja.
Če dobavitelj ali njegovi izpolnitveni pomočniki ponavljajoče kršijo predmetno zavezo, ima družba SPAR pravico predčasno iz tehtnega razloga odpovedati vse z dobaviteljem obstoječe pogodbe.

11. Pravo, pristojno sodišče, veljavnost, višja sila
11.1. Prodajalec in kupec sta sporazumna, da dogovorjeni pogoji poslovanja po pogodbi obojestransko veljajo za vse med strankama sklenjene dogovore do datuma spremembe pogojev.
11.2. Za spremembo pogodbe se zahteva pisna oblika; pisna oblika se zahteva tudi glede dogovora o spremembi pisne obličnosti.
11.3. S podpisom te pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita, da so kakršni koli splošni pogoji prodajalca in morebitne druge enostran-ske izjave prodajalca izključeni in za to pogodbeno razmerje ne veljajo.
11.4. Glede te pogodbe velja pravo Republike Slovenije z izjemo trgovskih predpisov Združenih narodov, predvsem je izključena veljav-nost Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga.
11.5. Pogodbenici izključujeta tudi veljavnost posebnih trgovskih uzanc.
11.6. V primeru spora je dogovorjeno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.
11.7.1. Ničnost posamezne določbe te pogodbe ne vpliva na veljavnost drugih pogodbenih določil.
11.7.2. V primeru ničnosti posameznega pogodbenega določila se stranki dogovorita za spremenjeno določilo, ki bo ustrezalo namenu pogodbenih strank in poslovnemu temelju.
11.8. Poslovno razmerje je sklenjeno za čas skladno z dogovorom v Pogodbi o dobavi in dostavi blaga .
11.9. Ta pogodba je veljavna oz. veže kupca zgolj, če jo podpišejo na strani kupca pristojne osebe, tj. osebe, pooblaščene za zastopanje, oz. osebe s posebnim pisnim pooblastilom. Enako velja tudi za vse dogovore in pogodbe, ki so sestavni del te pogodbe.
11.10. Za primere višje sile veljajo le dogodki, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali se jim izogniti. Prodajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da kupca takoj najkasneje pa v 8-ih koledarskih dneh s priporočenim pismom obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, v koli-kor tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. prepoved obveščanja, vojno stanje).
Prodajalec mora v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oz. ublažitev težav in predvidene škode ter o tem, v kolikor je mogoče, tekoče obveščati kupca.
Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile.
Če bo višja sila trajala dlje kot štiri tedne, bosta prodajalec in kupec s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.
Če stranki v primeru višje sile, ki traja dalj časa, ne bi mogli najti sporazumne rešitve, lahko kupec odstopi od pogodbe. Za izvedbo od-stopa se uporabijo veljavna zakonska določila in smiselno določila te pogodbe.

12. Ostale določbe
12.1. Potnik oziroma pospeševalec prodaje
Potniki oziroma pospeševalci prodaje s strani prodajalca, ki obiskujejo posamezne kupčeve poslovalnice, morajo upoštevati hišni red poslovalnice ter ustrezne zahteve s področja varnosti in higiene živilskih proizvodov. Prodajalec v celoti odgovarja za ravnanja svojih potnikov oz. pospeševalcev prodaje, ki se nahajajo v prostorih kupca.
12.2. Naprave in tehnika prodajalca, ki jih prodajalec skladno z dogovorom namesti v poslovalnicah kupca
Pogodbeni stranki posebej dogovorita, da morajo vse naprave in tehnika, ki jih prodajalec namesti v poslovalnicah kupca, ustrezati standardom, ki so opredeljeni od proizvajalca za vsako tako napravo in tehniko posebej, morajo biti redno vzdrževane s strani prodajal-ca in morajo ustrezati smernicam kupca, ki predstavljajo prilogo k dogovoru in/ali primopredajnemu zapisniku o namestitvi takih naprav in/ali tehnike. V kolikor naprave in tehnika iz te točke ne bodo ustrezali dogovorom iz te točke, lahko kupec tako naprave in/ali tehniko odstrani iz poslovalnice na stroške prodajalca, če pa bodo zaradi neustreznosti povzročile škodo tretjim osebam, pa je to škodo prodaja-lec dolžan povrniti ali kupcu, če je slednji takšno škodo že poravnal tretji osebi, sicer pa neposredno tretji osebi.
12.3. Pogodbeni stranki bosta v primeru dogovora o navzočnosti prodajalčevih delavcev v poslovalnicah in distribucijskem centru kupca najpozneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe sklenili pogodbo o skupnem delovišču, sicer prodajalčevi delavci ne smejo opravljati del v kupčevih poslovalnicah. Ne glede na pogodbo o skupnem delovišču prodajalec prevzema vsa tveganja in vso odgovornost za delo svojih delavcev ter se tudi zavezuje kupcu poravnati vso nastalo škodo in stroške v zvezi s tem. Tako prodajalec odgovarja za vso škodo in stroške, ki bi jo povzročile osebe, ki opravljajo delo in storitve po pooblastilu in v imenu prodajalca.
12.4. Reklamni prispevek
Prodajalec je dolžan kupcu plačevati reklamni prispevek v višini in na način, kot je dogovorjen s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga. Na-vedeni prispevek se plačuje v odstotku ali v dogovorjeni vsoti za vsako posamezno akcijo.
Pogodbeno dogovorjena oglaševanja posameznih artiklov ali skupin artiklov in aktivnosti »Dobavitelj se predstavi« se zagotavljajo preko oglaševanja v tiskanem letaku ali digitalnem letaku. Diskrecija glede izbora je prepuščena kupcu.
Pogodbeno dogovorjena oglaševanja se izvedejo samo za leta, ki so izrecno dogovorjena s pogodbo. V kolikor leto ni dogovorjeno, velja dogovorjeno oglaševanje zgolj za prvo leto pogodbenega razmerja, šteto od dneva sklenitve pogodbe. Določila tega odstavka so upoštevna tudi za točke 12.5 in 12.6.
12.5. Promotion engine
Prodajalec je zavezan kupcu plačati prispevek za nove oblike oglaševanja v višini, kot je dogovorjen s Pogodbo o dobavi in dostavi blaga. Navedeni prispevek se plačuje v odstotku ali v dogovorjeni vsoti za vsako posamezno dejavnost. Dejavnost pomeni novo obliko oglaše-vanja in jo pogodbenici posebej opredelita v Pogodbi o dobavi in dostavi blaga v rubriki Opombe/dodatni dogovori.
12.6. Dodatno pozicioniranje blaga – Prodajalec soglaša s kupcem o dodatnem pozicioniranju izdelkov. Dodatno pozicioniranje je name-njeno pospeševanju prodaje artiklov, zanj pa je prodajalec zavezan plačati kupcu prispevek v višini, določeni v Pogodbi o dobavi in do-stavi blaga ali v pogodbi o sodelovanju za pozicioniranje asortimenta, za čas trajanja pospeševanja prodaje oziroma dodatnega pozicio-niranja. Datum, obseg in trajanje stranki opredelita v posebnem pisnem dogovoru oziroma v pogodbi o sodelovanju za pozicioniranje asortimenta. Glede načina izvajanja dodatnega pozicioniranja veljajo Pravila dodatnega pozicioniranja blaga, ki določajo pravila sodelo-vanja za prodajalca in predstavljajo sestavni del Pogodbe o dobavi in dostavi blaga in pogodbe o sodelovanju za pozicioniranje asorti-menta.
12.7. Predmet pogodbe je tudi akcijska prodaja blaga, za katero prodajalec priznava kupcu poseben rabat; pogoje, datum, obseg in tra-janje akcij stranki opredelita v posebnem pisnem dogovoru. Pogodbeno dogovorjena akcije se izvedejo samo za leta, ki so izrecno do-govorjena s pogodbo. V kolikor leto ni dogovorjeno, veljajo dogovorjene zgolj za prvo leto pogodbenega razmerja, šteto od dneva sklenitve pogodbe.
12.8. Če se stranki dogovorita za poslovanje po sistemu RIP (računalniška izmenjava podatkov), pogoje, datum, obseg in trajanje oprede-lita v posebnem pisnem dogovoru, ki je v tem primeru sestavni del teh splošnih pogojev.
V primeru, da stranki ne dogovorita poslovanja po sistemu RIP, mora prodajalec zagotoviti izmenjavo dokumentov z vsemi potrebnimi podatki, kot bi to sicer zagotovil z RIP sistemom (naročilo, prevzemni list, povratnica, faktura) po elektronski pošti.
12.9. Dokumenti za trgovsko blago
Prodajalec se zavezuje dokumente za trgovsko blago (računi, dobropisi, bremepisi, ipd.) ki se pošiljajo v papirni obliki oz. PDF obliki, pošiljati tako, da bodo ustrezali pogojem in kriterijem, ki ustrezajo prepoznavnosti optične obdelave dokumentov-podatkov, skladno z navodili kupca.
12.10. Predmet pogodbe je tudi Izvajanje storitev s strani prodajalca v poslovnih prostorih kupca, primeroma predvsem v smeri poveča-nja obrata prodaje, večje transparentnosti in ličnosti prodajnega mesta. Glede navedenega bosta stranki sklenili poseben dogovor.
12.11. Solidarna odgovornost
Prodajalec je kupcu v primeru predhodnega poslovanja z »missing-traderjem« odgovoren za vse davčne, kazenske in druge posledice oziroma stroške, ki bi jih kupcu v smislu 1. odst. 76.b čl. ZDDV-1 naložil FURS ali drugi pristojni organ v inšpekcijskem postopku ali drugih postopkih, ki izhajajo ali so povezani z inšpekcijskim postopkom. Kupcu je prodajalec dolžan plačati med drugim po odločbi FURS-a naložene dajatve, vključno z zamudnimi obrestmi, kaznijo za pravno in fizično osebo, stroške postopkov s pravnimi sredstvi, vključno s stroški pravnega zastopanja, in podobno.
12.12. Osebni podatki
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta vse s to pogodbo prejete osebne podatke obdelovali in varovali skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ostalo relevantno zakonodajo.

V Ljubljani, dne 3.1.2024

SPAR SLOVENIJA d.o.o.
Glavni izvršni direktor
David Kovačič

Izvršni direktor
Jure Petkovšek

Svoboda izbire

Sodelujte v nagradnem kvizu in se pobližje seznanite s širino ponudbe v naših trgovinah. Podarjamo SPAR darilne kartice v vrednosti 40 €.

Nagradni kviz