Sparov raziskovalni panel

Splošni pogoji sodelovanja v SPAR raziskovalnem panelu TO SMO MI

1. Uvodne določbe
S temi splošnimi Pogoji sodelovanja v SPAR raziskovalnem panelu TO SMO MI (v nadaljevanju: pogoji sodelovanja) SPAR SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5571693000, Davčna številka: SI 32156782, (v nadaljevanju: organizator) določa pravice in obveznosti oz. pogoje sodelovanja v SPAR raziskovalnem panelu TO SMO MI.

SPAR raziskovalni panel TO SMO MI (v nadaljevanju: panel) tvorijo člani SPAR raziskovalnega (v nadaljevanju: člani panela), panela ki pristopijo v panel preko pristopnega vprašalnika in so pripravljeni sodelovati v različnih oblikah raziskav, ki jih organizator izvaja na svojih spletnih straneh ali prek drugih medijev.

Namen raziskav panela je pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu kupcev organizatorja ter njihovih pričakovanjih in mnenjih za namen izboljšanja uporabniške izkušnje, uvajanja novih izdelkov in storitev, spremljanja in izboljševanja organizatorjevega nakupnega procesa.

Izvajalec in organizator spletnih raziskav je SPAR Slovenija d.o.o.

2. Pogoji sodelovanja v raziskavah panela
V raziskavah panela lahko sodelujejo le člani panela, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • je imetnik SPAR plus kartice,
 • je dopolnil starost 18 let,
 • poda vse v pristopnem vprašalniku zahtevane osebne in druge podatke,
 • poda soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov in drugih podatkov za namen iz drugega odstavka 6. točke teh pravil,
 • posreduje pravilne in resnične podatke,
 • potrdi, da je seznanjen in se strinja s temi pogoji poslovanja.

Članstvo v panelu je prostovoljno in brezplačno.

V posamezni raziskavi panela lahko sodelujejo le s strani organizatorja povabljeni člani panela.

O aktualnih temah panela (rezultati posamezne raziskave, novosti panela ipd.) bo organizator člane panela obveščal preko elektronske pošte na posredovani elektronski naslov.

Članstvo v panelu ne zavezuje člana k izpolnjevanju vprašalnikov v vseh raziskavah, h katerim ga povabi organizator. Član se sam odloči, ali bo sodeloval v posamezni raziskavi ali ne. Vsak povabljeni član lahko sodeluje v posamezni raziskavi samo enkrat. Član panela se zavezuje, da bo v pristopnem vprašalniku in vprašalniku posameznih raziskav posredoval resnične in pravilne podatke tako o sebi kot o svojem mnenju in stališčih.

Član panela z izpolnitvijo in potrditvijo pristopnega vprašalnika potrjuje in jamči, da so njegovi v pristopnem vprašalniku posredovani podatki resnični in pravilni.

Organizator ni odgovoren za kakršnokoli škodo, če mu člani panela posredujejo neresnične in napačne podatke.

3. Komunikacija s člani panela
Organizator po lastni presoji povabi izbrane člane panela k sodelovanju v posamezni raziskavi po elektronski pošti na posredovani elektronski naslov ter člane panela preko elektronske pošte in spletne strani, namenjene članom panela obvešča o novostih panela.

4. Nagrajevanje za sodelovanje v panelu
Sodelovanje v panelu je prostovoljno in neodplačno. Ne glede na navedeno si Organizator pridržuje pravico, da članom panela za posamezne ankete ponudi oz. podari določeno nagrado. Član ima pravico darilo zavrniti.

5. Zaščita in varovanje osebnih podatkov in varovanje zasebnosti
5.1. Vrste osebnih podatkov, namen obdelave in pravna podlaga
Organizator obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ter nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Organizator obdeluje osebne podatke članov panela na podlagi potrditve teh splošnih pogojev in oz.na podlagi soglasja soglasja.

Osebni podatki, ki jih posamezniki posredujejo preko prijavnega vprašalnika, se obdelujejo za namen analiz v povezavi s preferencami članov Spar panela. Posameznikov profil se uporablja za namen izvajanja trženjskih raziskav glede pridobivanja mnenj o kvaliteti izdelkov in storitev organizatorja ter potrebe po dodatnih izdelkih ali storitvah. Vsaka oseba ob včlanitvi organizatorju v prijavnem vprašalniku posreduje zahtevane osebne podatke: e-poštni naslov, zaposlitveni status, število članov gospodinjstva, število in starost otrok v gospodinjstvu, okvirni mesečni prejemki gospodinjstva, odgovornost za nakupe gospodinjstva, poraba za FMCG izdelke in delež porabe v Sparu, strinjanje panelista s trditvami, fizične in spletne trgovine, v katerih panelist nakupuje, pogostost nakupovanja v fizičnih in spletnih trgovinah, pogostost uporabe SPAR plus kartice, uporabniki SPAR plus kartice, število SPAR plus kartic v gospodinjstvu. Na podlagi teh podatkov organizator razvršča člane panela glede na starost, kraj bivanja, zaposlitev in podobne segmente. Ti podatki so potrebni, da lahko organizator člane panela ustrezno uvrsti v posamezno raziskavo glede na njeno tematiko, saj v panelnih raziskavah sodeluje vzorec ljudi, ki predstavlja določeno populacijo. Organizator tako uvrščene člane panela, določene za izpolnjevanje posamezne raziskave, povabi k sodelovanju preko elektronske pošte. Organizator elektronsko pošto člana panela uporablja tudi za obveščanje o aktualnih temah panela (rezultati raziskave, novosti panela ipd.).

Poleg podatkov iz tretjega odstavka te točke, organizator obdeluje tudi podatke, ki jih član panela posreduje z odgovori na vprašanja pri izpolnjevanju posamezne raziskave. Namen obdelav teh podatkov je pridobitev povratnih informacij o zadovoljstvu kupcev organizatorja ter njihovih pričakovanjih za namen spremljanja in izboljšanja uporabniške izkušnje, uvajanja novih izdelkov in storitev ter spremljanje in izboljšanje organizatorjevega nakupnega procesa.
Organizator osebne podatke obdeluje do prenehanja članstva v panelu.

5.2. Spremembe podatkov
Če se osebni podatki iz tretjega odstavka točke 5.1 spremenijo, mora član panela sporočiti organizatorju spremembo v 30 dneh od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte na naslov: [email protected].

5.3. Pravice članov panela
Član panela lahko kadar koli zahteva potrditev, ali organizator obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu osebnih podatkov. Član panela lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, če za obdelavo skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga v okviru te podlage (npr. ni mogoče izbrisati podatkov, ki jih SPAR obdeluje na podlagi davčne zakonodaje, ali druge pogodbe, ki jo je sklenil SPAR s članom panela ipd.).

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke lahko član panela izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana.

Organizator bo ob uveljavljanju pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja člana panela, preprečil obveščanje najpozneje v 15 dneh od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev člana panela; če je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, pa obstaja možnost, da bo član panela kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje preostalih pravic bo SPAR zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

5.4. Uporabniki osebnih podatkov in izvoz v tretje države
Organizator z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je treba zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih organizator ne izvaja samostojno, osebne podatke člana panela posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom organizatorja (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr.).
Poleg zunanjih obdelovalcev organizator posreduje osebne podatke članov panela tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter ob zahtevi člana panela ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

Osebni podatki, ki jih na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja obdeluje organizator se načeloma ne izvažajo v tretje države (države izven EU in EGP), vendar pa imajo nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim organizator kot svojim pogodbenim obdelovalcem lahko razkriva osebne podatke članov panela (npr. vzdrževalci programske opreme ali aplikacije, kjer se podatki hranijo), sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V teh primerih organizator skrbi za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in temi Splošnimi pogoji poslovanja, tako da uporablja predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule, odobreni certifikacijski mehanizmi (npr. ščit zasebnosti EU-ZDA) idr.

5.5. Rok hrambe osebnih podatkov
Organizator osebne podatke po teh splošnih pogojih obdeluje do prenehanja članstva v panelu. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica. Odgovori iz raziskav se hranijo pet let.
Več o obdelavi osebnih podatkov SPAR najdete v Informacijah o zasebnosti SPAR Slovenija d.o.o., objavljeni na spletni strani https://www.spar.si/informacije-o-zasebnosti.

6. Preklic članstva ter druge oblike prenehanja članstva v panelu
Če član panela ne želi več sodelovati v SPAR raziskovalnem panelu in želi preklicati svoje članstvo v panelu, to lahko stori kadarkoli z odjavo na elektronsko pošto organizatorja [email protected]. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov. Preklic članstva v panelu stopi v veljavo, ko organizator prejme obvestilo na navedeni elektronski naslov. Organizator bo osebne podatke, zbrane na podlagi članstva v panelu izbrisal v roku 15ih dni po prejemu zahteve za preklic članstva v panelu.

V primeru, da bi član panela spremenil naslov svoje elektronske pošte, se zavezuje to spremembo sporočiti organizatorju na elektronsko pošto [email protected].

Organizator ima pravico odjaviti člana panela v primeru, da je neaktiven in ne sodeluje v raziskavah. Če član panela v enem letu ne sodeluje v več kot eni raziskavi, ga organizator lahko odjavi iz panela. V tem primeru član prejme na elektronski naslov obvestilo o odjavi, ki pa jo lahko prekliče s ponovno prijavo z istim elektronskim naslovom.

Organizator lahko po lastni presoji kadarkoli izključi člana iz panela, zlasti, vendar neomejeno, kadar utemeljeno sumi, da član krši te pogoje sodelovanja, če deluje v nasprotju s predpisi, če s svojim delovanjem v panelu povzroča škodo organizatorju ali ostalim članom oz. tretjim ter v ostalih podobnih primerih. V tem primeru član prejme na elektronski naslov obvestilo o odjavi.
V kolikor član panela preneha izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za članstvo v panelu iz 2. točke teh pravil, mu članstvo v panelu avtomatično preneha. V tem primeru član prejme na elektronski naslov obvestilo o odjavi.

Organizator bo v primerih iz tretjega, četrtega in petega odstavka osebne podatke zbrane na podlagi članstva v panelu izbrisal v roku enega leta po poslanem obvestilu o prenehanju članstva v panelu.

7. Omejitve uporabe
Organizator si pridržuje pravico, da trajno ali začasno onemogoči izvajanje včlanitev, raziskav in ostalih aktivnosti v zvezi z raziskovalnim panelom.
Organizator lahko začasno prekine delovanje raziskovalnega panela v primeru izvedbe vzdrževalnih del sistema, tehničnih, sistemskih posodobitev ali ostalih aktivnosti, potrebnih za nemoteno delovanje oz. izboljšave delovanja raziskovalnega panela.

8. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne odgovarja za:

 • tehnične motnje, ki niso povzročene s strani organizatorja ali osebe, za katero je organizator odgovoren, prav tako za škodo v primeru višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepričakovanih dogodkov, ki niso odvisni od volje organizatorja ali za škodo, povzročeno s strani tretjih oseb,
 • posledično škodo, posredno škodo ali možno škodo, izgubljeno korist in drugo škodo, ki bi lahko bile posledica izkoriščanja člana s strani tretjih oseb,
 • povezave na druge spletne strani, niti za vsebino drugih strani,
 • škodo, ki bi jo lahko povzročil obisk drugih spletnih strani, nosi izključno lastnik druge spletne strani,
 • napačne ali nepravilne uporabe storitev članov panela ali tretjih oseb,
 • zlorabe elektronske pošte članov panela s strani tretjih oseb.

Organizator si bo po najboljših močeh prizadeval za strokovno izvedbo raziskav, vendar za resničnost pridobljenih rezultatov raziskav ne prevzema odgovornosti.

9. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja
V primeru dodatnih vprašanj in potrebe po pomoči je na voljo e-naslov [email protected].

10. Pritožbe in spori
Pritožbo zoper odločitev ali ravnanje organizatorja, izhajajoč iz teh pogojev sodelovanja, lahko uporabnik posreduje na e-naslov [email protected].
Morebitne spore, izhajajoč iz teh pogojev sodelovanja bodo člani panela in organizator reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, bo spore reševalo za to pristojno sodišče.

Organizator za razmerje, izhajajoče iz teh pogojev sodelovanja ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do spreminjanja pogojev sodelovanja.
O spremembah in dopolnitvah pogojev poslovanja bodo člani obveščeni preko elektronske pošte. Član panela mora v primeru sprememb in dopolnitev pogojev poslovanja potrditi, sicer ne bo mogel sodelovati v raziskavah. V kolikor se član panela s spremenjenimi pogoji poslovanja ne strinja, ima možnost, da v raziskavah ne sodeluje ali prekliče svoje članstvo na način, opredeljen v 6. točki.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave.


SPAR Slovenija d.o.o.
Ljubljana, dne 15. 6. 2022